Planlov og lokalplaner - nye ændringer og muligheder. KURSUS

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Planloven – generelle forhold og nyeste ændringer

Planloven generelt - grundlæggende principper i loven samt forholdet til anden lovgivning. Rammestyringsprincip og præcisionskrav. Overblik over hovedpunkterne i de seneste ændringer af loven.

Marie Bockhahn , Advokat, Horten Advokater

10.00 Lokalplaner – retsvirkning og indhold

Retsvirkning af lokalplaner og hvad kan fastsættes i lokalplaner. Lokalplanret- og pligt.

10.35 Dispensation fra lokalplaner

Rammerne for dispensation – hvornår kan der dispenseres og hvornår er der krav om ny lokalplanlægning for virkeliggørelsen af et projekt.

10.50 Kaffepause
11.20 Lokalplan ved ombygninger

Hvilke planretlige regler gælder ved ændret anvendelse af en ejendom?

11.40 Planprocessen og mulighed for indflydelse

Processen for vedtagelse af lokalplaner samt mulighederne for at påvirke indholdet af lokalplaner i form af indsigelser og forslag under høringsfasen, såvel som via teknisk bistand til planudarbejdelsen.

11.55 Lokalplanretlig due diligence

Hvilke forhold bør man være opmærksom på, og hvad er de mest almindelige faldgruber?

12.05 Ekspropriation og offentlig overtagelse

Krav om offentlig overtagelse og Ekspropriation med henblik på virkeliggørelse af lokalplan - hvilke betingelser er der? Ekspropriation til fordel for private.

12.15 Klage og erstatning

Planlovens klagesystem vedrørende ekspropriation og generel klageberettigelse, opsættende virkning m.v. Domstolsprøvelse af spørgsmål om erstatning.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel.

Planloven er blevet revideret og ændret på en række centrale punkter, herunder hvad angår planprocessen, de særlige regler om planlægning til butiksformål, reglerne om planlægning langs kysten og om landzonetilladelser, alt med henblik på at sikre mere fleksibilitet og bedre udviklingsmuligheder.

Kurset sætter særlig fokus på de væsentligste og praktisk relevante ændringer, og dermed de nye udviklingsmuligheder der følger af loven. Planloven anskues dermed i høj grad fra brugersiden, det vil sige fra ejendomsudviklerens og investorernes side, men kurset henvender sig også til kommunale sagsbehandlere, som beskæftiger sig med udarbejdelse af lokalplaner, og med forvaltningen af planloven.

Foruden ændringerne af planloven indgår særligt lokalplaner som et centralt element i seminaret, herunder i forhold til hvad der kan – og ikke kan – reguleres i lokalplan, og hvornår et projekt forudsætter lokalplanlægning. Lokalplaner er bindende for borgere og virksomheder, og man bør derfor som investor i fast ejendom udføre en planretlig due diligence forud for opkøb af ejendomme. Kurset belyser de væsentlige forhold, som bør søges afdækket i en sådan proces, med henblik på at undgå dyre faldgruber.

Muligheden for at påvirke indholdet i en lokalplan belyses, såvel i forhold til planprocessen, som i forhold til at yde kommunerne teknisk bistand til planudarbejdelsen. Der inddrages såvel relevant praksis som konkrete eksempler undervejs, som er egnede til at illustrere den praktiske anvendelse af planloven.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her