Baggrund

De energimæssige krav til bygninger - såvel de nye som de eksisterende, er under voldsom forandring. Men hvilken vej går udviklingen? Hvad kan vi forvente af de kommende regulativer - fremfor alt Bygningsreglementet og hvilke faktorer og overvejelser vil påvirke udviklignen, både nationalt og på EU plan?

På konferencen gennemgåes de vigtigste dokumenter, der danner grundlag for kommende revisioner af bygningsreglementet og andre regulativer vedr. de energimæssige krav.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Roadmap 2030 – Bygningers rolle i den grønne omstilling
Det grønne roadmap blev udarbejdet af en bred kreds af byggeriets- og energiaktører. Roadmappet givet et bud på, hvordan elementer i bl.a. bygningsreglementet bør udvikle sig, og hvilke krav og hvilke rammebetingelser bør være til stede i 2020, 2025 og 2030.
10.00 Nye energikrav i BR18
Det kan forventes, at energikravene i Bygningsklasse 2020 ikke bliver "ophøjet" til energikrav i 2018. For samspillet mellem totalenergikravene i Bygningsklasse 2020 og kravene til varmetab for klimaskærm og komponenter har en ubalance, som medfører et indirekte krav om placering af solceller på stort set alt nybyggeri. Dette opfattes af flere eksperter som ikke hensigtsmæssigt. Status for gentænkning af kravene i bygningsklasse 2020 til brug for BR18, så de fortsat fremmer energieffektive bygninger, men uden samtidig at fremme en placering af solceller på bygningerne.
10.25 En kommende frivillig bæredygtighedsklasse i BR20
Statens Byggeforskningsinstitut, SBI vandt en pris fra Rockwool fonden med opgaven at skitsere indholdet af en kommende frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet. SBI har dannet en ”Advisory group”, samt planlagt en række workshops til indhentning af holdninger og ideer til en sådan frivillig bæredygtighedsklasse. Klassen skal bl.a. gøre det muligt at indregne byggematerialernes miljøbelastning ved produktion og anvendelse på lige fod med energiforbrug til opvarming og udluftning.
10.50 Revisionen af Bygningsdirektivet og Energieffektivitetsdirektivet
Revisionen af begge direktiver er i gang på grundlag af EU Kommissionens udspil fra den 30. november 2016. Udkastene til direktiver indeholder en række forslag, som vil få påvirkning på kommende danske bygningsreglementer, BR, heriblandt størrelsen og arten af energisparekravene, fastsættelsen af primære energifaktorer, fastlæggelsen af Nearly Zero Energy Buildings, krav til bygningsrenoveringsstrategier og finansiering samt krav til ledningsføring til opladning af elbiler.
11.20 Kaffepause
11.45 Fremtiden for de frivillige renoveringsklasser
Kravene om, at hvis dele af en bygning skal repareres eller renoveres, så skal den omhandlede bygningsdel føres op til dagens standard for nybyggeri, bliver stadig vanskeligere at overholde med stramningerne i bygningsreglementerne energikrav. For at give mulighed for i stedet at se på en generel energimæssig forbedring blev der i BR15 indsat 2 frivillige renoveringsklasser, som en slags første version til en senere udvikling. Hvilke erfaringer har man gjort med de 2 frivillige renoveringsklasser? Vil en ombearbejdning eller justering af de frivillige renoveringsklasser spille sammen med en energirenoveringsstrategi frem mod 2030 og videre mod 2050?
12.10 Vedvarende energi på bygninger og kravene til bygningernes energimæssige kvalitet
Skal bygningers energikrav og den vedvarende energi betragtes som en samlet enhed eller som to adskilte reguleringsområder. Det Økologiske Råd udarbejdede i 2016 en rapport om hensigtsmæssigheden af sammenhængen mellem totalenergikrav og placering af vedvarende energi på bygningen i det daværende BR15 og Bygningsklasse 2020.

Søren Dyck-Madsen , Civilingeniør, Klima- og Energi Sagkyndig, Det Økologiske Råd

12.35 En ny dansk bygningsrenoveringsstrategi
Den nugældende danske renoveringsstrategi blev udarbejdet af regeringen i 2014 med omfattende deltagelse af byggeriets aktører. EU’s Bygningsdirektiv kræver imidlertid jævnlige gennemsyn af de danske strategier for bygningsrenoveringer. Den første revision, som skulle indsendes til EU foråret 2017, omfattede kun ganske få administrative ændringer uden inddragelse af byggeriets aktører. Frem mod næste krævede revision kan man forvente en nyvurdering af renoveringsstrategien bl.a. fordi mange af de nuværende elementer faktisk er indfriet i BR15.
13.00 Spørgsmål og afslutning
13.05 Frokost
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom