Fredede og bevaringsværdige bygninger - regler, løsninger og tilskud

Baggrund

Der er 9.000 fredede bygninger i Danmark og ca. 300.000 vurderes at have bevaringsværdi. Størsteparten af de fredede huse er privatejede, og 75 og 80 procent af dem er private boliger.

Fredede og bevaringsværdige bygninger kan have unikke kvaliteter, der kan skabe værdi for brugere og ejere. Og der er både en række fordele og udfordringer ved at være ejer eller administrator af en sådan bygning.

Der gælder en række særregler for fredede og bevaringsværdige bygninger.  De har hjemmel i, primært, Bygningsfredningsloven, men også i Planloven, Byggeloven, Landzone, Lokalplaner, Byfornyelsesloven.

Fredningen af et hus medfører, at der skal søges tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen, hvis man ønsker at istandsætte eller bygge om, både indvendigt og udvendigt, mens det i et bevaringsværdigt hus, er kun facaden, der ikke må ændres uden tilladelse. De særlige krav for fredede- og bevaringsværdige huse kan således
påføre ejeren ekstra udgifter,

Til fordelene hører derimod muligheden for at
opnå økonomisk støtte til evt. ombygningsarbejder. En fredet ejendom kan også blive fritaget for at betale grundskyld, og derudover kan ejere af flere typer fredede bygninger fradrage drifts-, vedligeholdelses- og forbedringsudgifter i den skattepligtige indkomst.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Lovgivning om fredede og bevaringsværdige bygninger
De særlige regler, der gælder for fredede bygninger, fremgår af bygningsfredningsloven, som administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Gennemgang af de vigtigste opmærksomhedspunkter i loven med praktiske eksempler. Bærende fredningsværdier, funktionsændringer i fredede bygninger, detaljernes vigtighed, og hvad et godt projekt skal indeholde.
10.00 BR18 og fredede bygninger - løsninger, nødvendige dispensationer, udførelse
Hvad siger BR18 om fredede bygninger - løsninger, nødvendige dispensationer, udførelse.
10.25 Forsikring af fredede huse
Forsikring af fredede og bevaringsværdige huse. Hvad skal man være særligt opmærksom på? Hvorfor er det farligt at "underforsikre" et hus?

Poul Ørum , Senioradviser, Pind & Partnere

10.50 Kaffepause
11.20 Støtteordninger
Ejerne af fredede og bevaringsværdige ejendomme kan få økonomisk støtte til bygningsarbejder fra Slots- og Kulturstyrelsen, kommunen eller fra private og fonde. En fredet ejendom kan derudover blive fritaget for at betale grundskyld, og så kan ejere af fredede bygninger fradrage drifts- og vedligeholdelses- og forbedringsudgifter i den skattepligtige indkomst. Bestemmelsen finder dog ikke anvendelse for fredede ejerlejligheder og for ejere af udlejningsejendomme gælder særlige regler. Hvilke betingelser gælder for at få økonomisk støtte? Hvad kan der ydes støtte til? Grundskyldsfritagelse og regler for skattemæssige fradragsordninger.
11.45 Case: Ombygning af en fredet bygning
Hvordan omdanner man en fredet bygning, og hvordan udvikler man dens potentiale fuldt ud? Hvordan griber man projektet an i praksis? Hvordan omdannelse, restaurering og renovering giver mening ud fra et økonomisk perspektiv.
12.10 Energioptimering af fredede og bevaringsværdige bygninger
Hvor stor er potentialet for energioptimering og energibesparelser for fredede og bevaringsværdige bygninger? Hvilke udfordringer støder man på og hvordan løser man dem optimalt? Konkrete eksempler. Det fredede anlæg Fæstningens Materialegård i København skulle restaureres og blev udpeget til demonstrationsprojekt. Man ønskede at afprøve forskellige metoder til at energioptimere fredede bygninger for at skabe ny viden på området. De forskellige bygninger besad meget forskellige værdier og det afspejles valget af energibesparende løsninger.
12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her