Planklagenævnet har afgjort, at den stort anlagte Solrødgård Klima- og Miljøpark i Hillerød er baseret på et ulovligt grundlag. Danmarks Naturfredningsforening klagede i begyndelsen af 2015 over Hillerød Kommunes tilladelser til klima- og miljøparken.

Planklagenævnet ophævet Hillerød Kommunes tilladelser i det 1 milliard kr. dyre projekt Solrødgård Klima- og Miljøpark. Det skriver Sjællandske.

- Vi skal agere efter afgørelsen og lave en ny lokalplan. Vi kan ærgre os ret meget over, at det har taget 2 år og 10 måneder at komme frem til en afgørelse. Så anlægget er der, og er taget i brug, siger borgmester Dorte Meldgaard ifølge avisen.

NB! Den nye planlov – For kommuner. Kurset afholdes d. 10. april 2018.

Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød klagede i 2015 over Hillerød Kommunes tilladelser til klima- og miljøparken, og yderligere 2 klager venter på en endelig afgørelse.

Solrødgård Klima- og Miljøpark etableres på et 500.000 kvm areal i udkanten af Hillerød by mellem Hillerødmotorvejens forlængelse, Roskildevej og Lyngevej. C.F. Møller har udarbejdet helhedsplanen for projektet, som omfatter et renseanlæg, genbrugsstation for erhverv og private, geotermisk og biomasse varmeproduktion, testfelter til sol, vind og biomasse-energiformer samt et domicil og læringscenter for Hillerød Forsyning. Det er tænkt som en demonstrationspark for energi og klima.

Læs mere af artiklen
Den nye planlov – For kommuner. KURSUS

Afholdes 10. april 2018

Klokken til<11. april 2018

DOCKENDOCKEN , Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn

Tilmeld

Baggrund

Planloven har været under en omfattende modernisering, og trådte i kraft i en ny og markant ændret version i sommeren 2017. Ændringerne indebærer mere fleksibilitet lokalt i kommunerne, og skaber en række nye muligheder. Formålsbestemmelsen er ændret, således at loven nu også skal sikre vækst og udvikling i hele landet.

Loven giver administrative lettelser, bl.a. i form af visse muligheder for forkortede høringsfrister ved udarbejdelse af kommune- og lokalplaner, og reglerne om dispensation udbygges med mulighed for midlertidige dispensationer, uanset modstrid med principperne i en lokalplan. Reglerne om planlægning til butiksformål er ændret, idet størrelsesbegrænsningen for udvalgsvarebutikker helt er ophævet, og idet det nu er tilladt at udlægge aflastningsområder udenfor bymidterne, forudsat, at der foreligger et tilstrækkeligt kundegrundlag.

Endvidere er der nye regler om forbehold af arealer til produktionsvirksomheder, med tilhørende udlæg af de såkaldte konsekvensområder. Disse regler tjener til at forebygge miljøkonflikter, og vil bl.a. bidrage til en højere investeringssikkerhed for erhvervslivet. Konsekvensområderne udgør en bufferzone mellem produktionserhverv og mere miljøfølsom anvendelse, og loven tillader opførelse af kontorbyggeri trods forureningsbelastning, forudsat at de i loven fastsatte betingelser opfyldes. Indenfor konsekvensområderne kan der under visse betingelser udlægges transformationsområder, hvor der kan bygges boliger, uanset en vis overskridelse af de vejledende støjgrænser.

Der er fastsat nye regler om prioritering af erhvervsarealer langs motorvejene til transport- og logistikvirksomheder, og andre transporttunge virksomheder. En af fordelene ved at friholde sådanne områder for miljøfølsom anvendelse som f.eks. kontorbyggeri er, at jordpriserne holdes på et rimeligt niveau, såvel som trafiksikkerhedsmæssige hensyn tilsiger en sådan friholdelse.

Derudover indeholder loven bl.a. nye regler om byvækst, muligheden for at udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen, samt mulighed for at udlægge nye sommerhusområder og omplacere eksisterende områder, og endelig mulighed for at overføre sommerhusområder til byzone. Den nye planlov giver endvidere mulighed for nye forsøgsprojekter for kyst- og naturturisme.

Landzonereglerne er ændret, så kommunerne får en højere grad af fleksibilitet, og kan tillade mere, end efter den tidligere gældende lov. Kurset har til formål at give deltagerne et generelt og overordnet overblik over disse udvalgte ændringer, og de muligheder der knytter sig til disse.

Kurset har til formål at give deltagerne et generelt og overordnet overblik over de udvalgte ændringer, og de muligheder der knytter sig til disse.

Læs mere om baggrunden

Program

09.30
10.00
10.05 Ændring af formålsbestemmelsen, samt administrative lettelser – herunder muligheden for forkortet høringsperiode for planforslag, samt ændring af reglerne om statslige indsigelser.

Vibeke Westergaard , Advokat, Advokatfirmaet Westergaard

10.25 Ændret dispensationshjemmel – mulighed for dispensation til midlertidig brug af områder og ejendomme i strid med en lokalplans principper.
10.40 Regler om prioritering af erhvervsarealer langs motorvejene til transport- og logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder.
11.00 Forbehold af erhvervsområder for produktionsvirksomheder, konsekvensområder og transformationsområder.
11.25
11.55 Forbehold af erhvervsområder for produktionsvirksomheder, konsekvensområder og transformationsområder.
12.05 Byggeri indenfor erhvervsområder for produktionsvirksomheder, konsekvens- og transformationsområder. Regler og praktiske cases.
12.35
13.35 Reglerne om planlægning til butiksformål er ændret, idet størrelsesbegrænsningen for udvalgsvarebutikker er ophævet, og det nu er tilladt at udvide eller udlægge aflastningsområder udenfor bymidterne, forudsat at der foreligger et tilstrækkeligt kundegrundlag.
14.05 Landzonereglerne er ændret, så kommunerne får en højere grad af fleksibilitet, og kan tillade mere end efter den hidtil gældende lov.
14.45
09.30
10.00 Loven giver mulighed for at udlægge udviklingsområder i kystnærhedszonen.
10.20 Regler for at udlægge nye sommerhusområder og tilbageføre eksisterende områder.
10.40 Loven indeholder nye regler om byvækst.
11.00
11.30 Overførsel af sommerhusområder til byzone.
11.50 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme åbner mulighed for projekter inden for kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen.
12.05 Ændringer i klagesystemet, og fremgangsmåden ved klage til Planklagenævnet.
12.25
12.30
13.30
10.25 Forbehold af erhvervsområder for produktionsvirksomheder, konsekvensområder og transformationsområder
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Asger Nybo Larsen

Specialist i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Bente Lindstrøm

Landinspektør i LE34

taler på:

Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS

Det Faglige Hus

i

taler på:

Esbjerg investerer 24 milliarder i byudvikling

Suna Cenholt

Arkitekt, Partner i Pluskontoret Arkitekter

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Mogens Bak Hansen

Direktør for Vækst i Fredericia Kommune

taler på:

Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling

Peter Thorsgaard

Afdelingschef i A. Enggaard A/S

taler på:

Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom