Udvikling af fredede og bevaringsværdige bygninger


Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Fredede huse: Nye regler for sagsbehandling

Slots- og Kulturstyrelsens bygningsfredningsmyndighed har udarbejdet en række faglige retningslinjer for behandling af byggesager på de fredede bygninger i Danmark. I retningslinjerne har man nedskrevet vores praksis for at sikre en ensartet og gennemsigtig forvaltning.

 

10.00 Støtteordninger

Ejerne af fredede og bevaringsværdige ejendomme kan få økonomisk støtte til bygningsarbejder fra Slots- og Kulturstyrelsen, kommunen eller fra private og fonde. En fredet ejendom kan derudover blive fritaget for at betale grundskyld, og så kan ejere af fredede bygninger fradrage drifts- og vedligeholdelses- og forbedringsudgifter i den skattepligtige indkomst. Bestemmelsen finder dog ikke anvendelse for fredede ejerlejligheder og for ejere af udlejningsejendomme gælder særlige regler. Hvilke betingelser gælder for at få økonomisk støtte? Hvad kan der ydes støtte til? Grundskyldsfritagelse og regler for skattemæssige fradragsordninger.

10.25 Københavns Kommunes arbejde med bevaringsværdige bygninger

Københavns Kommunes arbejde med bevaringsværdige bygninger. Regler, retningslinjer og praksis. Tilskudsmuligheder til bevaringsværdige bygninger. Kan en bevaringsværdig bygning rives ned?

10.50 Kaffepause
11.20 Forsikring af fredede og bevaringsværdige huse

Forsikring & Pension har udarbejdet en ny vejledning til forsikring af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Christina Østergaard , Ingeniør, Forsikring & Forebyggelse, Forsikring & Pension

11.45 Renovering af Bakkehusene: lang proces med heldigt udfald

Bakkehusene - det fredede rækkehskvarter i København er ved at blive renoveret. Processen har strakt sig over en længere årrække på grund af vanskeligheder med at forene ejernes ønsker med fredningsmyndighedernes krav. Hvordan agerer man som arkitekt mellem de to modpoler?

Niels Herskind , Indehaver, Arkitekt MAA, Byens Tegnestue

12.10 Bevaringsværdig sukkerfabrik skal laves om til kæmpe feriecenter

Den gamle bevaringsværdige sukkerfabrik i Stege skal laves om til feriecenter med boliger, vandland og hotel. Stege Sukkerfabrik omfatter ca. 10 bygninger beliggende på et areal på over 20.000 kvm., herunder den monumentale hovedbygning fra 1884. Hvordan griber man opgaven an? Hvordan udnytter man det potentiele, der ligger i de eksisterende fabriksbygninger til både de praktiske formål samt branding og skabelse af image?

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Der er 9.000 fredede bygninger i Danmark og ca. 300.000 vurderes at have bevaringsværdi. Størsteparten af de fredede huse er privatejede, og 75 og 80 procent af dem er private boliger.

Fredede og bevaringsværdige bygninger kan have unikke kvaliteter, der kan skabe værdi for brugere og ejere. Og der er både en række fordele og udfordringer ved at være ejer eller administrator af en sådan bygning.

Der gælder en række særregler for fredede og bevaringsværdige bygninger.  De har hjemmel i, primært, Bygningsfredningsloven, men også i Planloven, Byggeloven, Landzone, Lokalplaner, Byfornyelsesloven. Flere af lovteksterne er i den sidste tid blevet ændret.

Hidtil har fredningen af et hus medført, at der skal søges tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen, hvis man ønsker at istandsætte eller bygge om, både indvendigt og udvendigt, mens det i et bevaringsværdigt hus, er kun facaden, der ikke må ændres uden tilladelse. De særlige krav for fredede- og bevaringsværdige huse vil således altid 
påføre ejeren ekstra udgifter.

Til fordelene hører derimod muligheden for at
opnå økonomisk støtte til evt. ombygningsarbejder.

En fredet ejendom kan også blive fritaget for at betale grundskyld, og derudover kan ejere af flere typer fredede bygninger fradrage drifts-, vedligeholdelses- og forbedringsudgifter i den skattepligtige indkomst.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 29. november 2023
Klokken 09.00 - 12.40
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDeltagere

3xn

Claire Bay Jensen

Artelia Group

Julie Solfeldt

Byens Tegnestue

Niels Herskind

Creo Arkitekter A/S

Lars Svend Alslev

Falk-Rønne & Kierkegaard Ejendomsudvikling

Birk Sternberg

Forsikring & Pension

Christina Østergaard

Freja ejendomme

Julie Nielsen

Freja Ejendomme A/S

Christian Nielsen

Gladsaxe Kommune, Ejendomscenteret

Marianne Tellerup Andersen

JJW Arkitekter

Lars Andersen

Lokal Forsikring

Søren Fjordhøj

Nordic Office of Architecture

Anna Kliim-Hansen

Rambøll Danmark A/S

Katrine Mai-Jørgensen

Roskilde Kommune, Plan og Udvikling

Adam Voss
Camilla Dahl

Wismann Property Consult A/S

Lars Wismann

Andre konferencer

Tilmeld dig her