Den nye planlov – For ejendomsudviklere: KURSUS


Baggrund

Planloven har været under en omfattende modernisering, og trådte i kraft i sommeren 2017. Ændringerne indebærer en række nye muligheder for ejendomsudviklere. Der er gennemført en række administrative lettelser, og adgangen til at dispensere er udvidet.

Der er bl.a. vedtaget nye regler om at prioritere erhvervsarealer langs motorvejene til transport- og logistikvirksomheder, og andre transporttunge virksomheder. En af fordelene ved at friholde sådanne områder for miljøfølsom anvendelse som f.eks. kontorbyggeri er, at også jordpriserne holdes på et rimeligt niveau, såvel som også trafiksikkerhedsmæssige hensyn tilsiger en sådan friholdelse.

Endvidere er der fastsat nye regler om forbehold af arealer til produktionsvirksomheder, med tilhørende udlæg af de såkaldte konsekvensområder. Disse regler tjener til at forebygge miljøkonflikter, og vil bl.a. bidrage til en højere investeringssikkerhed for erhvervslivet. Konsekvensområderne udgør en bufferzone mellem produktionserhverv og mere miljøfølsom anvendelse, og loven tillader opførelse af kontorbyggeri trods forureningsbelastning, forudsat at de i loven fastsatte betingelser herfor opfyldes. Indenfor konsekvensområderne kan der under visse betingelser udlægges transformationsområder, hvor der kan bygges boliger, uanset en vis overskridelse af de vejledende støjgrænser.

Reglerne om planlægning til butiksformål er også ændret, idet den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker er hævet, og idet størrelsesbegrænsningen for udvalgsvarebutikker helt er ophævet. Der kan udlægges aflastningsområder udenfor bymidterne, forudsat at der er et tilstrækkeligt kundegrundlag.

Kurset har til formål at give deltagerne et generelt og overordnet overblik over de udvalgte ændringer, og de muligheder, der knytter sig til disse.

 

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 De væsentligste ændringer af planloven
Oversigt over de væsentligste ændringer af planloven.

Vibeke Westergaard , Advokat, Advokatfirmaet Westergaard

09.45 Administrative lettelser
Administrative lettelser – herunder muligheden for forkortet høringsperiode samt ændring af reglerne om statslige indsigelser.
10.00 Ændret dispensationshjemmel
Ændret dispensationshjemmel – mulighed for dispensation til midlertidig brug af områder og ejendomme i strid med en lokalplans principper.
10.15 Erhvervsarealer langs motorvejene
Regler om prioritering af erhvervsarealer langs motorvejene til transport- og logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder.
10.30 Erhvervsområder for produktionsvirksomheder
Nye regler om forbehold af arealer til produktionsvirksomheder, med tilhørende konsekvensområder.
10.55 Kaffepause
11.25 Erhvervsområder fortsat
Nye regler om forbehold af arealer til produktionsvirksomheder, med tilhørende konsekvensområder.
11.35 Byggeri indenfor konsekvens- og transformationsområder
Byggeri indenfor konsekvens- og transformationsområder. Regler og praktiske cases.
11.55 Ændring af detailhandelsreglerne
Reglerne om planlægning til butiksformål er ændret, idet størrelsesbegrænsningen for udvalgsvarebutikker er ophævet, og det nu er tilladt at udvide eller udlægge aflastningsområder udenfor bymidterne, forudsat at der foreligger et tilstrækkeligt kundegrundlag.
12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her