Renovering og udvikling af fredede og bevaringsværdige bygninger

Baggrund

Der er 9.000 fredede bygninger i Danmark og ca. 300.000 vurderes at have bevaringsværdi. Størsteparten af de fredede huse er privatejede, og 75 og 80 procent af dem er private boliger.

Fredede og bevaringsværdige bygninger kan have unikke kvaliteter, der kan skabe værdi for brugere og ejere. Og der er både en række fordele og udfordringer ved at være ejer eller administrator af en sådan bygning.

Der gælder en række særregler for fredede og bevaringsværdige bygninger.  De har hjemmel i, primært, Bygningsfredningsloven, men også i Planloven, Byggeloven, Landzone, Lokalplaner, Byfornyelsesloven.

Fredningen af et hus medfører, at der skal søges tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen, hvis man ønsker at istandsætte eller bygge om, både indvendigt og udvendigt, mens det i et bevaringsværdigt hus, er kun facaden, der ikke må ændres uden tilladelse. De særlige krav for fredede- og bevaringsværdige huse kan således
påføre ejeren ekstra udgifter,

Til fordelene hører derimod muligheden for at
opnå økonomisk støtte til evt. ombygningsarbejder. En fredet ejendom kan også blive fritaget for at betale grundskyld, og derudover kan ejere af flere typer fredede bygninger fradrage drifts-, vedligeholdelses- og forbedringsudgifter i den skattepligtige indkomst.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Lovgivning om fredede og bevaringsværdige bygninger
Der gælder en række særregler for fredede bygninger. I hvilken omfang er det muligt at foretage ændringer i fredede og bevaringsværdige bygninger? Overtagelsespligten: hvornår skal staten overtage en fredet ejendom? Bygningsfredningsloven. Byggeloven. Landzone. Lokalplaner. Byfornyelsesloven.

Birte Skov , Arkitekt, Chefkonsulent, Slots og Kulturstyreslen

10.00 Støtteordninger
Ejerne af fredede og bevaringsværdige ejendomme kan få økonomisk støtte til bygningsarbejder fra Slots- og Kulturstyrelsen, kommunen eller fra private og fonde. En fredet ejendom kan derudover blive fritaget for at betale grundskyld, og så kan ejere af fredede bygninger fradrage drifts- og vedligeholdelses- og forbedringsudgifter i den skattepligtige indkomst. Bestemmelsen finder dog ikke anvendelse for fredede ejerlejligheder og for ejere af udlejningsejendomme gælder særlige regler. Hvilke betingelser gælder for at få økonomisk støtte? Hvad kan der ydes støtte til? Grundskyldsfritagelse og regler for skattemæssige fradragsordninger.

Leif Hansen , Historiske Huse

10.25 Renovering af fredede og bevaringsværdige bygninger - konkret fremgangsmåde og økonomi
Center for bygningsbevaring, CFB arbejder med bevaring, sikring og udvikling af fredede og bevaringsværdige ejendomme. Ud fra projekter, CFB har lavet for Obel Ejendomme, Mogens de Linde, Freja m.fl. vises det, hvordan restaurering og renovering giver mening ud fra et økonomisk perspektiv.
10.50 Kaffepause
11.20 Opdeling af fredede bygninger i ejerlejligheder - regler
Fredede bygninger kan opdeles i ejerlejligheder. Forudsætningen er, at man indhenter et samtykke fra Slots- og Kulturstyrelsen. Hvilke krav skal være opfyldt, for at kunne indrette boliger i en fredet ejendom?
11.45 Proces og rentabilitet: lejligheder i et fredet palæ
Holsteins Palæ, bestående af 2 ejendomme i Stormgade 10-12 ved siden af Nationalmuseet i Københavns centrum, er blevet omdannet til 17 boliger. Freja købte de 2 ejendomme, da Klima- Energi- og Bygningsministeriet rykkede ud og ved årsskiftet 2014-2015 solgte ejendommene til Artha Kapitalforvaltning, som sammen med COPI Group har omdannet ejendommene til boliglejligheder. Hvordan omdanner man en fredet bygning til lejligheder, og hvordan udvikler man dens potentiale fuldt ud? Hvordan griber man projektet an i praksis?

Maria Brunander Vøgg , Adm. direktør, Copenhagen Property Investment

12.10 Energioptimering af fredede og bevaringsværdige bygninger
Hvor stor er potentialet for energioptimering og energibesparelser for fredede og bevaringsværdige bygninger? Hvilke udfordringer støder man på og hvordan løser man dem optimalt? Konkrete eksempler. Det fredede anlæg Fæstningens Materialegård i København skulle restaureres og blev udpeget til demonstrationsprojekt. Man ønskede at afprøve forskellige metoder til at energioptimere fredede bygninger for at skabe ny viden på området. De forskellige bygninger besad meget forskellige værdier og det afspejles valget af energibesparende løsninger.

Anders Brüel , Projektleder, Realdania Byg

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Copenhagen Property Investment

Maria Brunander Vøgg

danbolig Østerbro

Nicolai Glad
Alice Lotinga

Historiske Huse

Leif Hansen

Realdania Byg

Anders Brüel

Slots og Kulturstyreslen

Birte Skov

Wenbo A/S

Gert Jensen

ZESO Architects A/S

Christian Rønnenkamp Koch

Andre konferencer

Airbnb

11. december 2018

Tilmeld dig her