Planloven: Nye krav til kommunerne. KURSUS

Baggrund

Planloven har været under en omfattende modernisering, og trådte i kraft i en ny og markant ændret version i sommeren 2017. Ændringerne indebærer mere fleksibilitet lokalt i kommunerne, og skaber en række nye muligheder. Formålsbestemmelsen er ændret, således at loven nu også skal sikre vækst og udvikling i hele landet.

Loven giver administrative lettelser, bl.a. i form af visse muligheder for forkortede høringsfrister ved udarbejdelse af kommune- og lokalplaner, og reglerne om dispensation udbygges med mulighed for midlertidige dispensationer, uanset modstrid med principperne i en lokalplan. Reglerne om planlægning til butiksformål er ændret, idet størrelsesbegrænsningen for udvalgsvarebutikker helt er ophævet, og idet det nu er tilladt at udlægge aflastningsområder udenfor bymidterne, forudsat, at der foreligger et tilstrækkeligt kundegrundlag.

Endvidere er der nye regler om forbehold af arealer til produktionsvirksomheder, med tilhørende udlæg af de såkaldte konsekvensområder. Disse regler tjener til at forebygge miljøkonflikter, og vil bl.a. bidrage til en højere investeringssikkerhed for erhvervslivet. Konsekvensområderne udgør en bufferzone mellem produktionserhverv og mere miljøfølsom anvendelse, og loven tillader opførelse af kontorbyggeri trods forureningsbelastning, forudsat at de i loven fastsatte betingelser opfyldes. Indenfor konsekvensområderne kan der under visse betingelser udlægges transformationsområder, hvor der kan bygges boliger, uanset en vis overskridelse af de vejledende støjgrænser.

Der er fastsat nye regler om prioritering af erhvervsarealer langs motorvejene til transport- og logistikvirksomheder, og andre transporttunge virksomheder. En af fordelene ved at friholde sådanne områder for miljøfølsom anvendelse som f.eks. kontorbyggeri er, at jordpriserne holdes på et rimeligt niveau, såvel som trafiksikkerhedsmæssige hensyn tilsiger en sådan friholdelse.

Derudover indeholder loven bl.a. nye regler om byvækst, muligheden for at udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen, samt mulighed for at udlægge nye sommerhusområder og omplacere eksisterende områder, og endelig mulighed for at overføre sommerhusområder til byzone. Den nye planlov giver endvidere mulighed for nye forsøgsprojekter for kyst- og naturturisme.

Landzonereglerne er ændret, så kommunerne får en højere grad af fleksibilitet, og kan tillade mere, end efter den tidligere gældende lov. Kurset har til formål at give deltagerne et generelt og overordnet overblik over disse udvalgte ændringer, og de muligheder der knytter sig til disse.

Kurset har til formål at give deltagerne et generelt og overordnet overblik over de udvalgte ændringer, og de muligheder der knytter sig til disse.

OBS OBS - Klippekort kan ikke bruges ved tilmelding til dette arrangement.

Læs mere om baggrunden

Program

09.30 Registrering og morgenmad
10.00 Velkomst
10.05 Ændring af formålsbestemmelsen og administrative lettelser
Ændring af formålsbestemmelsen, samt administrative lettelser – herunder muligheden for forkortet høringsperiode for planforslag, samt ændring af reglerne om statslige indsigelser.

Vibeke Westergaard , Advokat, Advokatfirmaet Westergaard

10.25 Ændret dispensationshjemmel
Ændret dispensationshjemmel – mulighed for dispensation til midlertidig brug af områder og ejendomme i strid med en lokalplans principper.
10.40 Erhvervsarealer langs motorvejene
Regler om prioritering af erhvervsarealer langs motorvejene til transport- og logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder.
11.00 Erhvervsområder for produktionsvirksomheder, konsekvensområder og transformationsområder
Forbehold af erhvervsområder for produktionsvirksomheder, konsekvensområder og transformationsområder.
11.25 Kaffepause
11.55 Erhvervsområder fortsat
Forbehold af erhvervsområder for produktionsvirksomheder, konsekvensområder og transformationsområder.
12.05 Byggeri indenfor konsekvens- og transformationsområder
Byggeri indenfor erhvervsområder for produktionsvirksomheder, konsekvens- og transformationsområder. Regler og praktiske cases.
12.35 Frokost
13.35 Ændring af detailhandelsreglerne i hovedtræk
Reglerne om planlægning til butiksformål er ændret, idet størrelsesbegrænsningen for udvalgsvarebutikker er ophævet, og det nu er tilladt at udvide eller udlægge aflastningsområder udenfor bymidterne, forudsat at der foreligger et tilstrækkeligt kundegrundlag.
14.05 Ændring af landzonereglerne
Landzonereglerne er ændret, så kommunerne får en højere grad af fleksibilitet, og kan tillade mere end efter den hidtil gældende lov.
14.45 Spørgsmål og afslutning
09.30 Registrering og morgenmad
10.00 Udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen
Loven giver mulighed for at udlægge udviklingsområder i kystnærhedszonen.
10.20 Udlæg af nye sommerhusområder og omplacering af eksisterende områder
Regler for at udlægge nye sommerhusområder og tilbageføre eksisterende områder.
10.40 Nye regler om byvækst
Loven indeholder nye regler om byvækst.
11.00 Kaffepause
11.30 Overførsel af sommerhusområder til byzone
Overførsel af sommerhusområder til byzone.
11.50 Ny forsøgsordning for kyst- og naturturismeprojekter
Forsøgsordning for kyst- og naturturisme åbner mulighed for projekter inden for kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen.
12.05 Klagesystemet
Ændringer i klagesystemet, og fremgangsmåden ved klage til Planklagenævnet.
12.25 Spørgsmål og afslutning
12.30 Frokost
13.30 Kurset slutter
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her