Andelsboliger: Udvikling og ejendomskøb

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Andelsboligmarkedet

Andelsboligmarkedet er i dag betydeligt mindre udfordret af komplekse låneregler, konkurssager, renteswaps og spekulationer i andelskronen, end det har været for nogle år siden og efter mange års stilstand ser vi igen nybyggede andelsboliger. Med det tårnhøje boligpriser kan andelsboliger være et billigere alternativ til en ejerbolig. Efterspørgsel efter andelsboliger: eksisterende og nye.  Forventninger til prisudvikling på andelsboliger: kommer de tættere på ejerboliger eller kan den lavere prisleje bevares? Blackstone lovens betydning for andelsboligmarkedet og omdannelse af andelsboligselskaber til udlejningsboliger? Er der staigvæk nødlidende andelsboligselskaber? Kan man sige noget om, hvor mange andelsboligejendomme der vil blive omdannet til udlejningsejendomme?

10.00 Udvikling af nye andelsboliger

Efter mange års stilstand er byggeriet af andelsboliger igen ved at få vind i sejlene. Hvilke bevæggrunde har en udvikler i dag for at opføre andelsboliger? Hvilke priser kan de sælges til? Er de nye andelsboliglove til fordel for byggeri af andelsboliger? Hvilke hindringer er der? Rammer for stiftelse af andelsforeningen og videre drift. Er der forskel på ejer-, leje- og andelsboliger, hvad standard, størrelse og udformning angår? Hvordan ser fremtiden for nye andelsprojekter ud?

10.25 Køb af andelsboligejendomme

Flere andelsboligforeninger vælger at opløse sig selv og sælge til en investor, der så konverterer boligerne til lejeboliger. Vilkårene for køb og konvertering af andelsboligejendomme er gunstige med den nye boligreguleringslov, der er trådt i kraft i 2020. Ejendomme som har tilhørt andelsboligforeninger bliver ved et salg ikke underlagt karensperioden på 5 år, som ellers gør sig gældende ved salg af almindelige udlejningsejendomme og som betyder, at ejerne kan i 5 år ikke foretage huslejestigninger. Hvilke fordele er der ved at overtage tidligere andelsboligejendomme og hvilke muligheder er der for optimering af ejendommene og prisregulering? Tidshorisont for investeringen.


10.50 Kaffepause
11.20 Bofællesskab på andelsbasis

Andelsboligmarkedet understøttes af den stigende tendens til at indgå i fællesskaber og andelforeninger danner ramme om flere af de bofællesskaber, der i stor stil dukker op i landet. Andelsboligformen er bl.a. velegnet for seniorer og seniorbofællesskaber, da der er gode muligheder for fælles services, fællesskab og social trivsel.

11.45 Almen boligselskab bag nyt andelsboligkoncept i København

Almenboligselskabet AAB vil bygge billige andelsboliger i København. Boformen beskrives som spekulationsfrie andelsbolig til en lav husleje, hvor alle kan være med. Meningen er, at det indskud, der betales af andelshavere, kun forrentes med prisudviklingen. Hvordan er konceptet skruet sammen, er der forskel på andelsboliger bygget af en almen boligselskab og en privat udvikler? Hvilke incitamenter ligger til grund for en almen boligorganisation for at bygge andelsboliger?

Christian Høgsbro , Adm. direktør, AAB

12.10 Andelsboliger med vertikale fællesrum

Statens Kunstfonds og Realdanias Boliglaboratorium har i 2020  udvalgt 7 projekter, der bliver til konkrete boliger og bud på, hvordan vi skal bygge og bo i fremtidens Danmark. Bland projekterne er et projekt benævnt Fællesskab på alle niveauer, udarbejdet af ONV arkitekter. Projektet ønsker, med udgangspunkt i det kendte gårdrum på terræn, at skabe vertikale fællesrum i etageboligbyggeri ved at gentænke adgangs- og trapperummet. Eksperimentet handler om at udvikle løsninger, der kan bidrage til naboskab i etageboliger. Projektet undersøger, hvordan processer kan gøres endnu mere effektive, og boligkonceptet med de vertikale fællesrum gøres skalerbart. Projektet er placeret i Nivå.

Søren Rasmussen , Arkitekt, ONV Arkitekter

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Andelsboligerne har gennem de sidste 100 år været en fast bestanddel i det danske boligmarked og et prismæssigt alternativ til ejerboligen. I hele Danmark er der cirka 210.000 andelsboliger, svarende til 7,5 procent af den samlede boligmasse.

Koncentrationen af andelsboligerne er særdeles stor i i København og på Frederiksberg, hvor andelsboligerne udgør ca. 30 procent af boligmassen, samme andel, som ejerboligerne.

For nogle år siden har andelsboligmarkedet være udfordret af bl.a. akomplekse låneregler, konkurssager, renteswaps og spekulationer i andelskronen. Imidlertid er andelsboligmarkedet i de sidste år blevet "saneret" af en række nye lovtiltag og andelsboliger er igen blevet et efterspurgt produkt på markedet.

Efterspørgselen efter andelsboliger overstiger udbuddet og efter nogle års stilstand ser vi igen flere og flere nybyggede andelsboliger.

Efter at den nye boligreguleringslov, er trådt i kraft i 2020 er vilkårene for køb og konvertering af andelsboligejendomme til udlejningsboliger blevet særdeles gunstige, hvorfor vi ser nu flere transaktioner af denne type på markedet.

 

 

 

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her