Retten i Lyngby har i dag, den 12. juni 2017, afsagt dom i en erstatningssag anlagt af Finansiel Stabilitet i 2013 mod 11 sagsøgte, der var medlemmer af enten direktionen eller bestyrelsen i Amagerbanken i hele eller dele af perioden mellem 2006 og 2011. De sagsøgte, der var sagsøgt for mellem 300 millioner og 900 millioner kr., blev alle frifundet.

Retten i Lyngby oplyser, at de 11 sagsøgte i en erstatningssag anlagt af Finansiel Stabilitet i 2013 alle er blevet frifundet. Direktør Jørgen Brændstrup, direktør Allan Ottsen, bestyrelsesformand N.E. Nielsen, næstformand Villy Rasmussen samt bestyrelsesmedlemmerne Henrik Zimino, John Kim Skafte og Anne Toxværd var sagsøgt for 900 millioner kr. Desuden sagsøgtes 4 andre bestyrelsesmedlemmer for 300 millioner kr., som indgik i det store beløb. De er Kent Villadsen Madsen, Carsten Ehlers, Henrik Håkonsson og Jesper Reinhardt.

Sagen angik, om de sagsøgte havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med bevillinger i eller forvaltningen af 3 konkrete låneengagementer. Sagen angik derimod ikke spørgsmålet om erstatningsansvar for Amagerbankens konkurs.

Et af de tre låneengagementer vedrørte udviklingen af Østerfælled-ejendommen på Østerbro i København, som blev udviklet af eksbokseren Hans Henrik Palm, advokat Olav Damkiær-Classen og Henrik Ørbekker. Engagementet blev etableret i 2006, og i foråret 2008 blev det udvidet med en såkaldt valutaramme. Hvis tabet på valutarammen oversteg 100 millioner kr., kunne Amagerbanken kræve overskridelsen indbetalt. Fra begyndelsen af 2010 oversteg tabet på valutarammen kontinuerligt 100 millioner kr. Den 18. januar 2010 var tabet på 113,2 millioner kr., og hverken kunden eller kautionisterne var i stand til at betale overskridelsen. Valutatabet steg, og Amagerbanken lukkede valutarammen i slutningen af juni 2010 med et tab på omkring 340 millioner kr.

Et hovedspørgsmål i retssagen var, om de sagsøgte allerede i januar eller februar 2010 burde have lukket valutarammen. Retten lagde efter bevisførelsen til grund, at direktionen og bestyrelsen i 2010 kontinuerligt overvågede, drøftede og tog stilling til udviklingen i de åbentstående valutapositioner. Ved de lejligheder, hvor bestyrelsen undlod at lukke valutarammen, skete det på et grundlag, der var underbygget af relevante og aktuelle oplysninger om tab samt valutakursudvikling og prognoser fra interne og eksterne, herunder udenlandske, markedsanalytikere.

Retten fandt herefter, at der ikke var grundlag for at antage, at de sagsøgte herved havde handlet usagligt eller på anden måde uforsvarligt. Retten fandt imidlertid, at det var en fejl, at bestyrelsen ikke senest den 19. maj 2010 vedtog en strategi for, hvilken risikosituation banken ville acceptere. Denne undladelse var i strid med en tidligere bestyrelsesbeslutning. Der var dog vide rammer for, hvilken strategi de sagsøgte kunne have vedtaget i saglig varetagelse af Amagerbankens kommercielle interesser inden for engagementet, og retten havde derfor ikke grundlag for at antage, at en rettidig vedtagelse af en strategi ville have medført en tidligere lukning af valutarammen, end tilfældet var.

Det var derfor ikke godtgjort, at den manglende vedtagelse af en strategi havde været tabsforvoldende. Retten fandt herefter ikke grundlag for at fastslå, at de sagsøgte havde handlet ansvarspådragende ved først at lukke valutarammen i slutningen af juni 2010.

Efter bevisførelsen i sagen fandt retten heller ikke grundlag for at antage, at de sagsøgte havde handlet uforsvarligt eller på anden måde ansvarspådragende i forbindelse med de øvrige kritiserede dispositioner i de 3 engagementer.

Dommen, der er på 1093 sider, kan i sin helhed læses her (PDF).

Læs mere af artiklen
Finansiering af ejendom

Afholdes 5. december 2017

Klokken til< 6. december 2017

Dragør BadehotelDragør Badehotel , Drogdensvej 43, 2791 Dragør

Tilmeld

Baggrund

Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Imidlertid er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse.

Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en alternativ finansieringskilde og der igen er øget fokus på konsortie-lån, juniorlån, pantebreve, fondslån, private lån, flex funding og crowd funding.

Kurset stiller skarpt på de nye produkter, skattemæssige og juridiske redskaber samt trends og tendenser i dansk og international ejendomsinvestering.

Hvilke finansielle instrumenter anvendes i dag og hvilke finansielle aktører vil tegne sig som ejendomsmarkedets samarbejdspartnere fremover.

Kurset afholdes den 5.-6. 12.2017. Ønsker du overnatning og middag, er der en ekstra omkostning på ca. 2000 kr. Venligst påfør i kommentarfeltet om du ønsker vores hjælp til booking af værelse.

Konference koster 3 klip ved brug af klippekort.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Hvilke finansieringsinstrumenter er der på markedet - i dag og i morgen? Hvad vej går trenden? Projektfinansiering og køb af eksisterende ejendomme. Hvilke faktorer påvirker ejendoms- og finansieringsmarkedet i dag? Hvilke finansieringsprodukter mangler i dag på markedet, hvad er der behov for, hvad efterlyser investorer og ejendomsudviklere?

Kenneth Egdal Dyrlund , Partner, ABG Sundal Collier

10.00 Banklån. Reakredit. Kapitalfinansiering - fordele og ulemper. I hvilken retning udvikler bankmarkedet sig?

Lars Falster , Konsulent

10.30 Fonde, obligationer, ejendomsaktier. Forward funding. Strukturerede produkter. Private placement. Crowd funding. Danske og udenlandske produkter. Sale- og leaseback.

Kenneth Egdal Dyrlund , Partner, ABG Sundal Collier

11.00
11.30 Seniorlån, juniorlån, mezzaninlån. Etablering af joint ventures. Hvordan matches de finansielle produkter bedst med projektets værdi samt ejendomsinvestorernes og udviklernes behov? Fordeling af finansiering på projektets faser.

Kenneth Egdal Dyrlund , Partner, ABG Sundal Collier

12.00 Hvilke muligheder for refinansiering er der?

Kenneth Egdal Dyrlund , Partner, ABG Sundal Collier

12.30
13.30 Obligationer og præference aktier. Muligheder og praktisk fremgangsmåde.

Kenneth Egdal Dyrlund , Partner, ABG Sundal Collier

14.00 Gennemgang af love og regler for ejendomsinvesteringer med udgangspunkt i konkrete eksempler. De juridiske spørgsmål ved direkte ejendomsinvestering og i forskellige selskabsformer. Kontraktforhold. Nye love og tiltag på ejendomsområdet. Retspraksis nu og i fremtiden – tendenser.

Lars Kjær , Advokat, Partner LLM, Solicitor (England &amp; Wales), Lundgrens

15.15
09.00
09.30
09.35 Projektfinansiering – hvilke former for partnerskaber ses der gennemført på det danske ejendomsmarked? Hvad er udgangspunktet for disse partnerskaber?

Lars Falster , Konsulent

09.55 Skatte- og momsforhold ved udvikling og byggeri af ejendomme. Ejendomsskater og den nye lovgivning om ejendomsskatter. Opgørelse af afskrivningsgrundlag på forskellige typer af ejendomme. Afskrivningsprocenter og opgørelse af genvundne afskrivninger ved salg. Samspil mellem afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Skattemæssige faldgruber ved ejendomsfinansiering. Nyeste udvikling.

Peter K. Svendsen , Partner, Ernst &amp; Young

Claus Pedersen , Partner , Ernst &amp; Young

11.25 Moms ved ejendomsinvesteringer. Udlejning vs. salg.

Peter K. Svendsen , Partner, Ernst &amp; Young

Claus Pedersen , Partner , Ernst &amp; Young

11.55 Bonitetsvurdering. Projektmæssig due diligence. Risikoafdækning.

Lars Kjær , Advokat, Partner LLM, Solicitor (England &amp; Wales), Lundgrens

12.20
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Gustav Lanng Madsen

Udviklingschef i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Henrik Nikolajsen

Partner, Erhvervs- & ejendomsmægler, Valuar, MDE, MRICS i Nybolig Erhverv

taler på:

Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling

Frederik Munk

Fuldmægtig i Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen

taler på:

Midlertidige boliger - de nye muligheder

Michael Soja Høxbroe

Arkitekt, MAA & MDD i Urbania

taler på:

Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri

Claus B. Hansen

Arkitekt i Claus B. Hansen & Allan Chabert A/S Arkitekter

taler på:

Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.

Asger Nybo Larsen

Specialist i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Morten Homann

Direktør i Boligkontoret Aarhus

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom