Staten taber erstatningssag om 900 millioner mod topfolk i Amagerbanken

Staten taber erstatningssag om 900 millioner mod topfolk i Amagerbanken

Retten i Lyngby har i dag, den 12. juni 2017, afsagt dom i en erstatningssag anlagt af Finansiel Stabilitet i 2013 mod 11 sagsøgte, der var medlemmer af enten direktionen eller bestyrelsen i Amagerbanken i hele eller dele af perioden mellem 2006 og 2011. De sagsøgte, der var sagsøgt for mellem 300 millioner og 900 millioner kr., blev alle frifundet.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Retten i Lyngby
T: +45 9968 4800

Retten i Lyngby oplyser, at de 11 sagsøgte i en erstatningssag anlagt af Finansiel Stabilitet i 2013 alle er blevet frifundet. Direktør Jørgen Brændstrup, direktør Allan Ottsen, bestyrelsesformand N.E. Nielsen, næstformand Villy Rasmussen samt bestyrelsesmedlemmerne Henrik Zimino, John Kim Skafte og Anne Toxværd var sagsøgt for 900 millioner kr. Desuden sagsøgtes 4 andre bestyrelsesmedlemmer for 300 millioner kr., som indgik i det store beløb. De er Kent Villadsen Madsen, Carsten Ehlers, Henrik Håkonsson og Jesper Reinhardt.

Sagen angik, om de sagsøgte havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med bevillinger i eller forvaltningen af 3 konkrete låneengagementer. Sagen angik derimod ikke spørgsmålet om erstatningsansvar for Amagerbankens konkurs.

Et af de tre låneengagementer vedrørte udviklingen af Østerfælled-ejendommen på Østerbro i København, som blev udviklet af eksbokseren Hans Henrik Palm, advokat Olav Damkiær-Classen og Henrik Ørbekker. Engagementet blev etableret i 2006, og i foråret 2008 blev det udvidet med en såkaldt valutaramme. Hvis tabet på valutarammen oversteg 100 millioner kr., kunne Amagerbanken kræve overskridelsen indbetalt. Fra begyndelsen af 2010 oversteg tabet på valutarammen kontinuerligt 100 millioner kr. Den 18. januar 2010 var tabet på 113,2 millioner kr., og hverken kunden eller kautionisterne var i stand til at betale overskridelsen. Valutatabet steg, og Amagerbanken lukkede valutarammen i slutningen af juni 2010 med et tab på omkring 340 millioner kr.

Et hovedspørgsmål i retssagen var, om de sagsøgte allerede i januar eller februar 2010 burde have lukket valutarammen. Retten lagde efter bevisførelsen til grund, at direktionen og bestyrelsen i 2010 kontinuerligt overvågede, drøftede og tog stilling til udviklingen i de åbentstående valutapositioner. Ved de lejligheder, hvor bestyrelsen undlod at lukke valutarammen, skete det på et grundlag, der var underbygget af relevante og aktuelle oplysninger om tab samt valutakursudvikling og prognoser fra interne og eksterne, herunder udenlandske, markedsanalytikere.

Retten fandt herefter, at der ikke var grundlag for at antage, at de sagsøgte herved havde handlet usagligt eller på anden måde uforsvarligt. Retten fandt imidlertid, at det var en fejl, at bestyrelsen ikke senest den 19. maj 2010 vedtog en strategi for, hvilken risikosituation banken ville acceptere. Denne undladelse var i strid med en tidligere bestyrelsesbeslutning. Der var dog vide rammer for, hvilken strategi de sagsøgte kunne have vedtaget i saglig varetagelse af Amagerbankens kommercielle interesser inden for engagementet, og retten havde derfor ikke grundlag for at antage, at en rettidig vedtagelse af en strategi ville have medført en tidligere lukning af valutarammen, end tilfældet var.

Det var derfor ikke godtgjort, at den manglende vedtagelse af en strategi havde været tabsforvoldende. Retten fandt herefter ikke grundlag for at fastslå, at de sagsøgte havde handlet ansvarspådragende ved først at lukke valutarammen i slutningen af juni 2010.

Efter bevisførelsen i sagen fandt retten heller ikke grundlag for at antage, at de sagsøgte havde handlet uforsvarligt eller på anden måde ansvarspådragende i forbindelse med de øvrige kritiserede dispositioner i de 3 engagementer.

Dommen, der er på 1093 sider, kan i sin helhed læses her (PDF).

Tommy Blindkilde, 12. juni 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


5. december 2017
Finansiering af ejendom - Program1. dag

09.00

Dag 1 - Registrering og morgenmad


09.30

Dag 1 - Velkomst


09.35

Finansiering - hvordan?

Hvilke finansieringsinstrumenter er der på markedet - i dag og i morgen? Hvad vej går trenden? Projektfinansiering og køb af eksisterende ejendomme. Hvilke faktorer påvirker ejendoms- og finansieringsmarkedet i dag? Hvilke finansieringsprodukter mangler i dag på markedet, hvad er der behov for, hvad efterlyser investorer og ejendomsudviklere?

Kenneth Egdal Dyrlund, Partner, ABG Sundal Collier


10.00

Traditionelle finansieringskilder

Banklån. Reakredit. Kapitalfinansiering - fordele og ulemper.


10.30

Nye og alternative finansieringskilder

Fonde, obligationer, ejendomsaktier. Forward funding. Strukturerede produkter. Private placement. Crowd funding. Danske og udenlandske produkter. Sale- og leaseback.

Kenneth Egdal Dyrlund, Partner, ABG Sundal Collier


11.00

Kaffepause


11.30

Finansieringsmodeller

Seniorlån, juniorlån, mezzaninlån. Etablering af joint ventures. Hvordan matches de finansielle produkter bedst med projektets værdi samt ejendomsinvestorernes og udviklernes behov? Fordeling af finansiering på projektets faser.

Kenneth Egdal Dyrlund, Partner, ABG Sundal Collier


12.00

Refinansiering

Hvilke muligheder for refinansiering er der?

Kenneth Egdal Dyrlund, Partner, ABG Sundal Collier


12.30

Frokost


13.30

Obligationer og præference aktier

Obligationer og præference aktier. Muligheder og praktisk fremgangsmåde.

Kenneth Egdal Dyrlund, Partner, ABG Sundal Collier


14.00

Juridiske aspekter ved ved finansiering af- og investeringer i ejendom

Gennemgang af love og regler for ejendomsinvesteringer med udgangspunkt i konkrete eksempler. De juridiske spørgsmål ved direkte ejendomsinvestering og i forskellige selskabsformer. Kontraktforhold. Nye love og tiltag på ejendomsområdet. Retspraksis nu og i fremtiden – tendenser.

Lars Kjær, Partner, solicitor , Bech-Bruun


15.15

Dag 1 slutter


2. dag

09.00

Dag 2 - Registrering og morgenkaffe


09.30

Dag 2 - velkomst


09.35

Strukturerede produkter med flere parter

Strukturerede produkter med flere parter. Fordeling af kapitalindskud mellem kapitalpartner og bygherren. Hvordan sammensætter man den optimale gruppefinansiering alt efter et projekts karakter?


10.05

Skatte- og momsmæssige aspekter ved finansiering af- og investeringer i ejendom

Skatte- og momsforhold ved udvikling og byggeri af ejendomme. Ejendomsskater og den nye lovgivning om ejendomsskatter. Opgørelse af afskrivningsgrundlag på forskellige typer af ejendomme. Afskrivningsprocenter og opgørelse af genvundne afskrivninger ved salg. Samspil mellem afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Skattemæssige faldgruber ved ejendomsfinansiering. Nyeste udvikling.

Peter K. Svendsen, Partner, Ernst & Young

Claus Pedersen, Partner , Ernst & Young


11.35

Skatte- og momsmæssige aspekter ved finansiering af- og investeringer i ejendom - praktiske øvelser

Moms ved ejendomsinvesteringer. Udlejning vs. salg.

Peter K. Svendsen, Partner, Ernst & Young

Claus Pedersen, Partner , Ernst & Young


12.05

Due diligence og risikovurdering

Bonitetsvurdering. Projektmæssig due diligence. Risikoafdækning.

Lars Kjær, Partner, solicitor , Bech-Bruun


12.35

Spørgsmål og afslutning


Nye talere

Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig

Miljø og teknik