Hos Danmarks største mæglerkæde, EDC, registrerer man i 2017 flere solgte byggegrunde end i noget år siden år 2003, som er så langt tilbage, hvorfra der findes sammenlignelige tal. I forhold til sidste år er salget af grunde steget 34 procent. og i forhold til det hidtil bedste år for boligsalg nogensinde, nemlig i 2005, er der i 2017 solgt 12 procent flere grunde.

Særligt på Sjælland udenfor hovedstadsområdet og i Østjylland er der gang i salget af grunde. Det er meldingen fra EDC, som i 2017 har registreret rekordmange salg af byggegrunde.

- Vi kan med sikkerhed sige, at det bliver det bedste år for salg af grunde, også selv om vi ikke sælger en eneste grund resten af året, siger EDC’s kommunikationschef Jan Nordmann.

NB! Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. Kurset afholdes d. 28. februar 2018.

– Her i begyndelsen af december har vi nemlig allerede solgt flere grunde end vi gjorde i hele 2005, som ellers står som det bedste år for boligsalg nogensinde, fortæller han.

I stykker sælges der flest grunde i Østjylland med Region Sjælland på 2. pladsen. I Hovedstadsområdet er der ikke det samme antal udstykninger som i andre dele af landet, så selv om det er her der i øvrigt sælges flest ejendomme, er grundsalget på et behersket niveau.

- De er nu engang svært at finde ledige byggegrunde i de tættest bebyggede områder, så på lige præcis grundsalget befinder Hovedstadsområdet sig langt nede ad listen, siger Jan Nordmann.

NB! Den nye planlov – For kommuner. Kurset afholdes d. 10. april 2018.

– Modsætningsvis i området fra Aarhus og ned til Trekantområdet, hvor der fortsat udstykkes på livet løs, samtidig med at der er stor efterspørgsel på byggegrunde, uddyber han.

Der er i øjeblikket lige knap 1.000 helårsgrunde til salg i Danmark. Dyreste grund er 3.873 kvm inklusive egen sø midt i Rungsted til 12,5 millioner kr. I den modsatte ende af skalaen kan man få 690 kvm i Nyker udenfor Rønne for bare 30.000 kr., som godt nok ikke er byggemodnet.

Læs mere af artiklen
Den nye planlov – For kommuner. KURSUS

Afholdes 10. april 2018

Klokken til<11. april 2018

DOCKENDOCKEN , Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn

Tilmeld

Baggrund

Planloven har været under en omfattende modernisering, og trådte i kraft i en ny og markant ændret version i sommeren 2017. Ændringerne indebærer mere fleksibilitet lokalt i kommunerne, og skaber en række nye muligheder. Formålsbestemmelsen er ændret, således at loven nu også skal sikre vækst og udvikling i hele landet.

Loven giver administrative lettelser, bl.a. i form af visse muligheder for forkortede høringsfrister ved udarbejdelse af kommune- og lokalplaner, og reglerne om dispensation udbygges med mulighed for midlertidige dispensationer, uanset modstrid med principperne i en lokalplan. Reglerne om planlægning til butiksformål er ændret, idet størrelsesbegrænsningen for udvalgsvarebutikker helt er ophævet, og idet det nu er tilladt at udlægge aflastningsområder udenfor bymidterne, forudsat, at der foreligger et tilstrækkeligt kundegrundlag.

Endvidere er der nye regler om forbehold af arealer til produktionsvirksomheder, med tilhørende udlæg af de såkaldte konsekvensområder. Disse regler tjener til at forebygge miljøkonflikter, og vil bl.a. bidrage til en højere investeringssikkerhed for erhvervslivet. Konsekvensområderne udgør en bufferzone mellem produktionserhverv og mere miljøfølsom anvendelse, og loven tillader opførelse af kontorbyggeri trods forureningsbelastning, forudsat at de i loven fastsatte betingelser opfyldes. Indenfor konsekvensområderne kan der under visse betingelser udlægges transformationsområder, hvor der kan bygges boliger, uanset en vis overskridelse af de vejledende støjgrænser.

Der er fastsat nye regler om prioritering af erhvervsarealer langs motorvejene til transport- og logistikvirksomheder, og andre transporttunge virksomheder. En af fordelene ved at friholde sådanne områder for miljøfølsom anvendelse som f.eks. kontorbyggeri er, at jordpriserne holdes på et rimeligt niveau, såvel som trafiksikkerhedsmæssige hensyn tilsiger en sådan friholdelse.

Derudover indeholder loven bl.a. nye regler om byvækst, muligheden for at udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen, samt mulighed for at udlægge nye sommerhusområder og omplacere eksisterende områder, og endelig mulighed for at overføre sommerhusområder til byzone. Den nye planlov giver endvidere mulighed for nye forsøgsprojekter for kyst- og naturturisme.

Landzonereglerne er ændret, så kommunerne får en højere grad af fleksibilitet, og kan tillade mere, end efter den tidligere gældende lov. Kurset har til formål at give deltagerne et generelt og overordnet overblik over disse udvalgte ændringer, og de muligheder der knytter sig til disse.

Kurset har til formål at give deltagerne et generelt og overordnet overblik over de udvalgte ændringer, og de muligheder der knytter sig til disse.

Læs mere om baggrunden

Program

09.30
10.00
10.05 Ændring af formålsbestemmelsen, samt administrative lettelser – herunder muligheden for forkortet høringsperiode for planforslag, samt ændring af reglerne om statslige indsigelser.

Vibeke Westergaard , Advokat, Advokatfirmaet Westergaard

10.25 Ændret dispensationshjemmel – mulighed for dispensation til midlertidig brug af områder og ejendomme i strid med en lokalplans principper.
10.40 Regler om prioritering af erhvervsarealer langs motorvejene til transport- og logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder.
11.00 Forbehold af erhvervsområder for produktionsvirksomheder, konsekvensområder og transformationsområder.
11.25
11.55 Forbehold af erhvervsområder for produktionsvirksomheder, konsekvensområder og transformationsområder.
12.05 Byggeri indenfor erhvervsområder for produktionsvirksomheder, konsekvens- og transformationsområder. Regler og praktiske cases.
12.35
13.35 Reglerne om planlægning til butiksformål er ændret, idet størrelsesbegrænsningen for udvalgsvarebutikker er ophævet, og det nu er tilladt at udvide eller udlægge aflastningsområder udenfor bymidterne, forudsat at der foreligger et tilstrækkeligt kundegrundlag.
14.05 Landzonereglerne er ændret, så kommunerne får en højere grad af fleksibilitet, og kan tillade mere end efter den hidtil gældende lov.
14.45
09.30
10.00 Loven giver mulighed for at udlægge udviklingsområder i kystnærhedszonen.
10.20 Regler for at udlægge nye sommerhusområder og tilbageføre eksisterende områder.
10.40 Loven indeholder nye regler om byvækst.
11.00
11.30 Overførsel af sommerhusområder til byzone.
11.50 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme åbner mulighed for projekter inden for kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen.
12.05 Ændringer i klagesystemet, og fremgangsmåden ved klage til Planklagenævnet.
12.25
12.30
13.30
10.25 Forbehold af erhvervsområder for produktionsvirksomheder, konsekvensområder og transformationsområder
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer