Marie Bockhahn underviser i planloven

Marie Bockhahn underviser i planloven

Marie Bockhahn fra Horten advokater underviser i planloven på kurset, der afholdes i Hellerup den 3. oktober 2017.

Kontakt

Yderligere oplysninger: 

Byens Ejendom
T: +45 70 702 207
E: byensejendom@byensejendom.dk

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskabet til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel.

NB! Den nye Planlov – ændringer og løsninger. Kurset afholdes d. 3. oktober 2017.

I september 2016 blev der fremsat lovforslag, der indebærer væsentlige ændringer af planloven. Ændringerne trådte i kraft den 1. juli 2017.

Kurset anskuer i vid udstrækning planloven fra brugersiden, det vil sige fra ejendomsudviklerens og investorens side, men kommunale medarbejdere, der udarbejder lokalplaner og forvalter planloven, kan også drage fordel af kurset.

Se programmet for kurset herunder.

René Semberlund Jensen, 11. august 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


3. oktober 2017
Den nye Planlov – ændringer og løsninger. KURSUS - Program09.35

Planloven - kommende ændringer

Lovforslaget om kommende ændringer i planloven med hovedvægt på planlægning langs kysterne, planlægning for detailhandel, almene boliger, ændringer i planprocessen, midlertidige anvendelser, samt klagemuligheder. Planlovens opbygning og struktur. Samspillet mellem planlov og andre love.

Marie Bockhahn, Advokat, Horten Advokater


10.00

Generelle forhold

Generelle planretlige principper, herunder planlovens zoneinddeling, planhierarkiet og lovlige planmæssige hensyn.


10.10

Lokalplaner

Hvad kan reguleres i en lokalplan, og hvad kan ikke? Lokalplanret og -pligt. Præcisionskrav. Lokalplanens retsvirkninger.


10.35

Dispensation fra lokalplaner

Rammerne for dispensation. Proceduren i forbindelse med dispensation. Midlertidig og varig retsvirkning af en lokalplan. Nogle bemærkninger om ændret anvendelse af ejendomme.


10.50

Lokalplan ved ombygninger

Hvilke planretlige regler gælder ved ændret anvendelse af en ejendom? Forventede ændringer.


11.05

Kaffepause


11.35

Lokalplanmæssig due diligence

Hvilke forhold bør man være opmærksom på, og hvad er de mest almindelige faldgruber?


11.55

Ekspropriation, klage og erstatning

Ekspropriation med henblik på virkeliggørelse af lokalplan, hvilke betingelser er der? Ekspropriation til fordel for private. Planlovens klagesystem vedrørende ekspropriation og generel klageberettigelse, opsættende virkning m.v. Domstolsprøvelse af spørgsmål om erstatning. Forventede ændringer.


12.35

Afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling

Miljø og teknik