Kortere sagsbehandlingstid, udvikling af nye erhvervsbydele, hjælp til international arbejdskraft og jobformidling med virksomheder i fokus. Det er nogle af de i alt 73 konkrete erhvervsindsatser, som Københavns Kommune nu samler i en omfattende handleplan for byens erhvervs- og vækstpolitik for 2017-18. Der er tidligere lavet handleplaner i 2015 og 2016.

Københavns Kommune vedtager en omfattende handleplan for sine erhvervsindsatser. Handleplanen omfatter blandt andet udvikling af nye erhvervsbydele.

- København skal være en endnu mere attraktiv by at drive virksomhed i, så vi får mere vækst og nye arbejdspladser i København og hele Greater Copenhagen. De mange erhvervsindsatser i handleplanen skal skabe gode rammer for erhvervslivet og styrke servicen for virksomhederne, siger overborgmester Frank Jensen.

Forvaltningerne i Københavns Kommune samarbejder på tværs om erhvervs- og vækstpolitikken for at sikre, at virksomhederne får en god service i alle kontakter med kommunen.

NB! Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027. Konferencen afholdes d. 2. november 2017.

- Internationalt har København en meget høj miljøprofil på grund af vores store fokus på at skabe en grøn trafikafvikling, nedbringe udledningen af CO2 og skabe renere luft. Mange af de københavnske løsninger er udviklet i samarbejde med private virksomheder. De kommende år skal vi blive bedre til at understøtte virksomhedernes muligheder for at eksportere disse løsninger til udlandet, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell.

Med handleplan for erhvervs- og vækstpolitikken prioriterer Københavns Kommune at skabe gode rammer for virksomhederne blandt andet ved at styrke infrastrukturen, nedbringelse af sagsbehandlingstider samt matche virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft med ledige københavnere. Dertil kommer en række indsatser inden for turisme og virksomhedsklynger, der skal sikre, at København klarer sig godt i den internationale konkurrence mellem storbyer om tiltrækning af virksomheder, talenter, turister og investeringer.

- Vi gør meget for erhvervslivet i København, men vi er ikke i mål endnu. Vores mål er, at flere virksomheder kommer, vækster og skaber job i København. Det kræver en stærk service. Virksomhederne skal have den hjælp og rådgivning, som de har brug for på alle planer og på tværs af kommunens forvaltninger, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev, der er glad for den nye strategi.

NB! Rådgivers honorering og erstatningsansvar. KURSUS. Afholdes d. 1. november 2017.

Erhvervs- og vækstpolitikken sætter en række konkrete mål op, som kommunen vil måle sin indsats på. Eksempelvis skal der skabes 20.000 nye private arbejdspladser frem mod 2020, og der skal etableres og fastholdes 4.000 job i udenlandske virksomheder inden 2018.

- Arbejdspladser er altafgørende for at skabe det gode liv i København. Jeg er særligt glad for at være med til at skabe en levende by, hvor turisme og kreative erhverv er med til at gøre København attraktiv for turister, virksomheder og københavnerne selv, siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen.

Københavns Erhvervsråd har bidraget til handleplanen, som også har været i høring, hvor flere virksomheder, universiteter og faglige organisationer har givet input. Handleplan 2017-2018 for erhvervs- og vækstpolitikken blev vedtaget Københavns Kommunes Økonomiudvalget den 18. april 2017.

NB! Byudvikling syd for København til Køge og Vestegnen. Konferencen afholdes d. 20. juni 2017.

I 2015 vedtog Borgerrepræsentationen en samlet Erhvervs- og vækstpolitik 2015-2020 for Københavns Kommune. Politikken udmøntes gennem konkrete handleplaner for erhvervs- og vækstindsatserne i kommunen.

De mange erhvervsindsatser i Københavns Kommune skal støtte samarbejdet i Greater Copenhagen, der på tværs af 79 kommuner og tre regioner i Østdanmark og Sydsverige arbejder på at tiltrække virksomheder, investeringer og talent til hele regionen.

Læs mere af artiklen
Kontorbyggeriets udvikling

Afholdes 2. november 2017

Klokken kl. 09.00 - 12.15

DOCKENDOCKEN , Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn

Tilmeld

Baggrund

Kontormarkedet er vendt, først og fremmest i København, hvor en øget beskæftigelse har en positiv indvirkning på efterspørgslen efter kontorlokaler. Forbedrede infrastrukturforhold, ændrede pendlervaner og en generel indbyggervækst i hovedstadsområdet kan sætte yderligere gang i markedet for kontorejendomme i København og omegnskommunerne.

Tomgangen på kontorer i København toppede med 10,1 procent i januar 2014 og er siden faldet støt og har i hele 2016 været stagnerende. Der er godt 5,8 millioner kvm kontor i København, hvoraf knap 440.000 kvm er ledige, hvilket nu giver en tomgang på 7,5 procent. På landsplan er der i alt 2.005.000 ledige kontor-kvm, hvilket er 221.700 kvm færre end i 2015. Regeringens udflytning af offentlige arbejdspladser vil frigøre 80.000 kvm kontorlokaler i Hovedstaden, men tomgangen på kontorlokaler i København vil dog fortsætte sin stagnerende tendens i takt med, at især jobvæksten skaber øget efterspørgsel. Den stagnerende tomgang i København er resultatet af en stigende efterspørgsel på kontorer, som har udmøntet sig i flere udlejninger, et svagt stigende huslejeniveau, samt en tendens til konvertering af den ældre kontormasse til boliger.

Dette har sammen med den lave rente gjort det attraktivt at investere i kontorejendomme, og der er fortsat fremgang i forventningerne til det totale afkast, som ejendomsinvestorerne spår til at lande på 6 procent i 2016. Den gode indtjening forventes at være stabil de næste 5 år med et totalt afkast på 5,8 procent i perioden 2016-2020. Ifølge en undersøgelse af markedet efterspørger hele 27,7 procent af investorerne kontorejendomme. Kontorområdet har nu for alvor overhalet boligområdet, som den sektor, der er størst forventninger til i det kommende år. Det gælder på både ejendomsværdi, udlejningsprocent og markedsleje.

Kontormarkedet tegner sig knap så positivt i Københavns omegnskommuner. Her er tomgangen de sidste par år steget fra 10,7 til 14,7 procentpoint, hvilket svarer til en stigning på hele 39,7 procent. Dette kan skyldes, at kontorudbuddet i særligt Glostrup, Brøndby, Albertslund og Høje-Taastrup typisk består af 20-40 år gamle bygninger og ofte kontor i tilknytning til industri. Tomgangen er større for ældre utidssvarende kontorer end for moderne nybyggeri uanset lavere pris. Hertil kommer, at nye kontorområder tættere på centrum, som Nordhavn, Tuborg Nord og Ørestad, er kommet til inden for de sidste 15-20 år. Udbuddet er således blevet markant større for det samlende storkøbenhavnske kontormarked, hvor nyere bygninger i mere attraktive områder med bedre infrastruktur har en større appeal til dagens virksomheder.

Undersøgelser viser, at 19 procent af de danske virksomheder er på udkig efter nye lokaler, og at de skal være større og bedre end de nuværende. Det svarer til, at næsten 40.000 firmaer eller hver 5. virksomhed leder efter nye lokaler. Det afspejler, at mange virksomheder og selvstændige har godt gang i forretningen. Kun ganske få kigger efter nye lokaler, fordi deres lejemål udløber eller for at spare penge. Langt de fleste har brug for mere plads og leder efter lokaler, som er bedre indrettede med bedre beliggenhed.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Kontormarkedet er vendt, først og fremmest i København, hvor en øget beskæftigelse har en positiv indvirkning på efterspørgslen efter kontorlokaler. Tomgangen på kontorer falder støt og har gjort det siden kriseårene. Der er godt 5,8 millioner kvm kontor i København, hvoraf knap 440.000 kvm er ledige, hvilket giver en tomgang på 7,5 procent. Forbedrede infrastrukturforhold, ændrede pendlervaner og en generel indbyggervækst i hovedstadsområdet kan sætte yderligere gang i markedet for kontorejendomme i København og omegnskommunerne. Dette sammen med den lave rente har gjort det attraktivt at investere i kontorejendomme, og der er fortsat fremgang i forventningerne til det totale afkast, som ejendomsinvestorerne spår til at lande på 6 procent i 2016. Ifølge en undersøgelse af markedet efterspørger hele 27,7 procent af investorerne kontorejendomme. Hvordan kommer efterspørgslen til at udvikle sig nu og på længere sigt? Hvilke kontorejendomme er attraktive for investorerne, og hvilke parametre er afgørende for, om det er en attraktiv investering? Hvordan ser fremtiden ud for kontormarkedet i København og omegn? Hvilken betydning vil ændringer i demografi og pendlervaner få? Hvad betyder globaliseringen, forbedret infrastruktur og stadig større bevægelighed af arbejdskraften for kontormarkedet?

Brian Tretow-Loof , Seniorpartner, Newsec Egeskov & Lindquist

10.00 Kontormarkedet er under markante ændringer, både omkring indretningen af arbejdspladserne, men også virksomhedskulturerne forandres og dermed deres ønsker til beliggenhed. Forandringerne i samfundet med øget fokus på at imødekomme klimaændringer, bæredygtighed og øget produktivitet gør, at man ikke længere alene ser på opførelsesøkonomien i kontor og domicilbyggerier. Fremover vil man vurdere projekterne i et totaløkonomisk perspektiv, og således optimere byggeriet ud fra anlægs-, energi-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Bygningerne skal fremme produktiviteten, indlæringen og trivslen for brugerne. Hvad kommer disse krav og ønsker til at betyde for byggeindustrien, herunder bygningsejerne, lejerne og brugerne? Hvordan kommer fremtidens kontor til at se ud? Hvad er behovet, og hvilke tendenser og krav er der til kontorbyggeri, kontorets indretning og beliggenhed?

Jonas Vendel Jensen , Bæredygtighedsspecialist, MT Højgaard

10.25 Er vi i gang med en revolution inden for arbejdsformer, der fremover vil understøtte udviklingen af kontorhoteller? Videndeling er et af de centrale begreber, når vi taler om moderne arbejdsformer, og kontorhoteller er særdeles velegnede til at understøtte netop videndeling. Men udnytter vi potentilet fuldt ud inden for rammerne af de moderne kontorer? Hvordan optimerer man videndeling og gør kontoret til en mere effektiv og kreativ arbejdsplads?

Inger Toft Thiersen , Direktør, Viden Assistance

10.50
11.20 Lys påvirker vores ydeevne og har stor indflydelse på vores trivsel på kontoret. Hvordan indretter man sin kontorbygning og sit kontor så man opnår bedst mulige forhold for lys. Det naturlige lys, som trænger ind i bygningen, skifter i løbet af dagen og med årstiderne, hvordan tænker man disse forhold ind i sin placering og regulering af de kunstige lyskilder i bygningen? Hvordan kan lyset bruges til at fremhæve arkitekturen og husets funktioner på en optimal måde?

Sabine Møller , Lysdesigner, Rambøll

11.45 Akustik er blevet særdeles vigtig faktor ikke mindst med fremkomsten af kontorlandskaber, hvor støj hører til en af de største gener. Men bygningens materialer og indretning har også betydning for lydforholdene, som medarbejderne arbejder under. Hvordan kan en bedre akustik på kontoret være med til at forbedre medarbejdernes trivsel og arbejdsevne? Hvad siger lovgivningen, og hvordan indretter man nye kontorrum med optimal akustik?

Morten Berg , Konceptudvikler, Saint-Gobain Ecophon

12.10
12.15
09.35 Kontormarkedet er vendt, først og fremmest i København, hvor en øget beskæftigelse har en positiv indvirkning på efterspørgslen efter kontorlokaler. Tomgangen på kontorer falder støt og har gjort det siden kriseårene. Der er godt 5,8 millioner kvm kontor i København, hvoraf knap 440.000 kvm er ledige, hvilket giver en tomgang på 7,5 procent. Forbedrede infrastrukturforhold, ændrede pendlervaner og en generel indbyggervækst i hovedstadsområdet kan sætte yderligere gang i markedet for kontorejendomme i København og omegnskommunerne. Hvordan ser fremtiden ud for kontormarkedet i København og omegn? Hvad er behovet, og hvordan kommer efterspørgslen på kontorejendomme til at udvikle sig nu og på sigt? Hvilke faktorer vil have indflydelse på kontorejendommene attraktivitet? Ændringer i virksomhedskulturer, beliggenhed, indretning, adgang til god infrastruktur? Hvilken betydning vil ændringer i demografi og pendlervaner få? Hvilke kontorer efterspørger internationale virksomheder, og hvad betyder globaliseringen, digitaliseringen og den stadig større bevægelighed af arbejdskraften for kontormarkedet?
10.00 Demografiske tendenser, der vil påvirke det danske arbejdsmarked i de kommende 6 - 10 år. Vil tilbagetrækningen af de store efterkrigsårgange fra arbejdsmarkedet betyde dødsstødet for det klassiske kontor? Hvad betyder globaliseringen og stadig større bevægelighed af arbejdskraften for udformningen af kontorlokaler? Kontorejendommene i Københavns omegn er stadig ramt af høj tomgang og sekundære ejendomme handles fortsat til relativt høje afkast, men DTZ Egeskov & Lindquist mener, at blandt andet den kommende letbane langs Ring 3 kan vende udviklingen. Forbedrede infrastrukturforhold, ændrede pendlervaner og en generel indbyggervækst i hovedstadsområdet kan tilbageholdenheden og sætte gang i markedet for kontorejendomme Københavns omegnskommuner. Kontormarkedet i Københavns omegn er derfor lige nu attraktivt for risikovillige investorer med en langsigtet investeringshorisont. Det mener Henrik Lyngskjold, direktør, seniorpartner i DTZ Egeskov & Lindquist. Han henviser til, at fordelingen af pendlere ind og ud af København nærmer sig 50/50, hvor 70 procent af pendlerne for en årrække siden tog turen fra Københavns omegn ind til byen, mens de resterende 30 procent pendlede ud af byen. En stor bekymring hos en række virksomheder ved at placere sig uden for bykernen er muligheden for at tiltrække nok kvalificeret arbejdskraft. Med henblik på yderligere at øge arbejdskraftens mobilitet er det derfor vigtigt, at det fortsat er nemt og hurtigt at komme til arbejdspladserne, hvad end det foregår i bil eller med offentlig transport. En yderligere effektivisering og udbygning af vejnettet sammen med flere tog-, letbane- og metrolinjer er derfor nødvendig fremover. Letbanen på Ring 3 forventes at stå færdig i 2021, og siden starten af 2008 er befolkningen i hovedstadsregionen steget med 7,7 procent, mens befolkningstallet i Københavns kommune steget med 14,4 procent. Det har ifølge Henrik Lyngskjold betydet, at der er meget stor fokus på boligbyggeri, men han påpeger, at den voksende befolkning ogå vil skabe behov for nye kontorlokaler.- Samlet set peger ovenstående 3 faktorer på, at kontorejendomme i omegnskommunerne er attraktive investeringsmuligheder lige nu.
10.00 Kontormarkedet er vendt, først og fremmest i København, hvor en øget beskæftigelse har en positiv indvirkning på efterspørgslen efter kontorlokaler. Forbedrede infrastrukturforhold, ændrede pendlervaner og en generel indbyggervækst i hovedstadsområdet kan sætte yderligere gang i markedet for kontorejendomme i København og omegnskommunerne. Tomgangen på kontorer falder støt og har gjort det siden krisen. Dette sammen med den lave rente har gjort det attraktivt at investere i kontorejendomme, og der er fortsat fremgang i forventningerne til det totale afkast, som ejendomsinvestorerne spår til at lande på 6 procent i 2016. Ifølge en undersøgelse af markedet efterspørger hele 27,7 procent af investorerne kontorejendomme. Hvordan kommer efterspørgslen til at udvikle sig nu og på længere sigt? Hvilke kontorejendomme er attraktive for investorerne, og hvilke parametre er afgørende for, om det er en attraktiv investering? 
10.25 Kontormarkedet er under markante ændringer, både omkring indretningen af arbejdspladserne, men også virksomhedskulturerne forandres og dermed deres ønsker til beliggenhed. Forandringerne i samfundet med øget fokus på at imødekomme klimaændringer, bæredygtighed og øget produktivitet gør, at man ikke længere alene ser på opførelsesøkonomien i kontor og domicilbyggerier. Fremover vil man vurdere projekterne i et totaløkonomisk perspektiv, og således optimere byggeriet ud fra anlægs-, energi-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Bygningerne skal fremme produktiviteten, indlæringen og trivslen for brugerne. Hvad kommer disse krav og ønsker til at betyde for byggeindustrien, herunder bygningsejerne, lejerne og brugerne? Hvordan kommer fremtidens kontor til at se ud? Hvad er behovet, og hvilke tendenser og krav er der til kontorbyggeri, kontorets indretning og beliggenhed?
11.45 Deloitte lægger sidste hånd på en gennemgribende energirenovering af sit 26.000 kvm store domicil på Islands Brygge i København. Hvorfor har man besluttet sig til at energirenovere en bygning, der blev opført så sent som i 2005? Hvordan gør man energioptimeringen rentabel og hvordan udarbejder man en business plan, der både sparer energi og penge?
12.10 Der er flere statslige institutioner, som er flyttet fra de dyre kontorlokaler i Københavns centrum til billigere lokaler udenfor centrum. Hvad er årsagen til udflytningerne? - Er der tale om en generel strategi - og hvad er i givet fald de nærmere overvejelser bag. DTZ Egeskov & Lindquist forventer, at regeringens planlagte udflytning af offentlige arbejdspladser vil frigøre 80.000 kvm kontorlokaler. Tomgangen på kontorlokaler i København vil dog fortsætte sin stagnerende tendens, i takt med, at især jobvæksten skaber øget efterspørgsel, lyder vurderingen. Regeringens planlagte udflytninger af 3.900 statslige arbejdspladser betyder, alt andet lige, at en række lejekontrakter vil blive opsagt i den kommende tid. Spørgsmålet er, hvordan dette forventeligt vil påvirke markedet for kontorejendomme i København.Der er ifølge Oline.dk per 1. juli godt 5,8 millioner kvm kontor i København, hvoraf knap 440.000 kvm er ledige, hvilket giver en tomgang på 7,5 procent. Tomgangen på kontorer i København toppede den seneste 5-årige periode på 10,1 procent per 1. januar 2014 og er siden faldet forholdsvist støt og har de seneste 3 kvartaler udvist en stagnerende tendens.- I runde tal betyder det, at der med udflytningen vil blive lediggjort cirka 80.000 kvm kontorlokaler over de næste cirka 15 måneder, hvis man regner med cirka 20 kvm per medarbejder, siger direktør og seniorpartner hos DTZ Egeskov & Lindquist, Henrik Lyngskjold.Der er imidlertid en række faktorer, som ventes at trække tomgangen i den modsatte retning. Den faldende/stagnerende tomgang er resultatet af en stigende efterspørgsel på kontorer i København, som har udmøntet sig i flere udlejninger, et svagt stigende huslejeniveau, samt en tendens til konvertering af den ældre kontormasse til boliger. De lokaler, som bliver lediggjort i forbindelsen med udflytningen af de statslige arbejdsplader, er overvejende af ældre dato og vil i forbindelse med en genudlejning skulle istandsættes væsentligt for kunne matche virksomhedslejernes efterspørgsel, som i stigende grad rette mod nye, effektive og energivenlige kontorer. En anden mulighed for de lediggjorte statslige ejendomme vil være at konvertere disse til boliger.
12.10 Fra sit kontor vil man få byens bedste udsigt, når de to kontortårne Copenhagen Gate står færdige på Marmormolen og Langelinie. Tilsammen skal de to henholdsvis 113 meter og 98 meter høje bygninger danne en imponerende indgangsportal til København. Tårnene bindes sammen af en offentlig bro i 65 meter højde over Mellembassinet. Tårnene vil få henholdsvis 24 og 27 etager på i alt 59.000 kvm. Byggesummen vil beløbe sig til 800 millioner kr. Hvordan kommer byggeriet til at se ud? Hvilken typer kontorer kommer de til at indeholde og for hvem?
12.10 Hvordan energioptimerer man et kontor, så det bliver en bedre arbejdsplads for de ansatte samtidig med at man sparer penge på driften? Hvor meget kan man spare ved at energioptimere, og hvilke tiltag kan man gøre? Hvornår er det rentabelt at energioptimere en ældre kontorbygning, og hvad skal man være opmærksom på?
12.40 Kontormarkedet er ved at vende, først og fremmest i København, hvor en øget beskæftigelse har en positiv indvirkning på efterspørgslen efter kontorlokaler. Kontormarkedet er under markante ændringer, både omkring indretningen af arbejdspladserne, men også en forskel i virksomhedskulturene og hvor de efterspørger beliggenheder. F.eks. begynder man at kunne spore de nye, unge virksomheder som efterspørger at større kontorlokaler, og disse vil gerne etablere sig i Københavns Centrum, hvorimod industrivirksomheder, fortsat har deres fokus rettet imod domiciler / lejemål, med let adgang til motorveje og billigere lejemål grundet deres størrelse, m.m.. Samtidigt vinder de såkaldte fleksible arbejdspladser frem, dvs. arbejdspladser, hvor medarbejderen ikke har sit eget faste skrivebord. Hvordan kommer efterspørgsel til at udvikle sig nu og på længere sigt? Bliver der brug for lige så mange eller flere kontorer som før eller bliver nye arbejdsmetoder gøre dem overflødige? På trods af den store ledighed har kontorpriserne i den foregående tid været relativt stabile. Er der udsigt til prisstigninger nu, og vil de kun finde sted i den mest efterspurgte segment af markedet? Hvilke økonomiske faktorer vil påvirke kontormarkedet? Afkastkrav." Hvilke kontorer efterspørges i fremtiden? Hvilke kontorer efterspørger internationale virksomheder. Kontorejendommene i Københavns omegn er stadig ramt af høj tomgang og sekundære ejendomme handles fortsat til relativt høje afkast, men DTZ Egeskov & Lindquist mener, at blandt andet den kommende letbane langs Ring 3 kan vende udviklingen. Forbedrede infrastrukturforhold, ændrede pendlervaner og en generel indbyggervækst i hovedstadsområdet kan tilbageholdenheden og sætte gang i markedet for kontorejendomme Københavns omegnskommuner. Kontormarkedet i Københavns omegn er derfor lige nu attraktivt for risikovillige investorer med en langsigtet investeringshorisont. Det mener Henrik Lyngskjold, direktør, seniorpartner i DTZ Egeskov & Lindquist. Han henviser til, at fordeli ngen af pendlere ind og ud af København nærmer sig 50/50, hvor 70 procent af pendlerne for en årrække siden tog turen fra Københavns omegn ind til byen, mens de resterende 30 procent pendlede ud af byen. En stor bekymring hos en række virksomheder ved at placere sig uden for bykernen er muligheden for at tiltrække nok kvalificeret arbejdskraft. Med henblik på yderligere at øge arbejdskraftens mobilitet er det derfor vigtigt, at det fortsat er nemt og hurtigt at komme til arbejdspladserne, hvad end det foregår i bil eller med offentlig transport. En yderligere effektivisering og udbygning af vejnettet sammen med flere tog-, letbane- og metrolinjer er derfor nødvendig fremover. Letbanen på Ring 3 forventes at stå færdig i 2021, og siden starten af 2008 er befolkningen i hovedstadsregionen steget med 7,7 procent, mens befolkningstallet i Københavns kommune steget med 14,4 procent. Det har ifølge Henrik Lyngskjold betydet, at der er meget stor fokus på boligbyggeri, men han påpeger, at den voksende befolkning ogå vil skabe behov for nye kontorlokaler. Samlet set peger ovenstående 3 faktorer på, at kontorejendomme i omegnskommunerne er attraktive investeringsmuligheder lige nu.
12.40 Siden 2012 har 11 regioner fra lige så mange lande samarbejdet i EU-projektet Micropol, hvor de har prøvet kræfter og gjort erfaringer med såkaldte Smart Work Centres – på dansk kaldet fjernarbejderhuse. Det er huse med kontorfællesskaber, hurtige netforbindelser og anden moderne teknologi som gør det muligt for brugerne at udføre deres job fjernt fra deres arbejdsplads, samarbejdspartnere og kundekreds. I Danmark var det Region Nordjylland, der har stået i spidsen for projektet, som skal være med til at afhjælpe affolkning og lavvækst i Europas yderområder. Hvilke erfaringer har man gjort i Danmark? Kan fjernarbejdshuse med fordel anvendes i andre områder, end udkantsområder?
12.40 Et gammelt gult pakhus fra 1783 bliver fra den 1. august rammen om et helt nyt københavnsk kontorhotel. Bagmanden er den tidligere adm. direktør i Badmodul A/S, Malthe Vad, der står bag det nye koncept WeOffices A/S, hvor den røde tråd er ordet We.Den 1.august rykker kontorhotellet WeOffices ind og tilbyder alt indenfor lukket kontorer, skrivebordspladser, flexpladser, mødepladser og alle tænkelige services til at drive en moderne virksomhed og med et stort tvist af nytænkning. ”Det bliver et nytænkende sted uden for meget “larm”, som man kender det fra traditionelle kontorfælleskaber, og vi går efter alle brancher, der vil være en del af vores offline og online community. Huset får et eksklusivt præg med et tvist af lækre farver og kreative løsninger. Indretning bidrager til de store drømme og kreative tanker. WeOffices er navnet på Københavns nyeste kontorhotel-koncept, som løbende skal rulles ud i hele Danmark. Målgruppen er de selvstændige, iværksættere, freelancere og gerne internationale virksomheder, der har brug for lokaliteten eller blot et lille kontor med alle faciliteterne indenfor husets 4 vægge, når de er i byen og træffe nye kunder.
12.40 Selv om næsten 8 procent af Københavns kontorer står tomme, er det på få måneder lykkedes at få udlejet næsten hele FDB’s gamle trikotagefabrik på Islands Brygge. En flot renovering og god beliggenhed er ifølge erhvervsmæglerfirmaet Lintrup & Norgart forklaringen. Trikotagefabrikken illustrerer, at hvis moderne indretning og effektive arealer er kombineret med sjæl og historie, så er kontormarkedet slet ikke så trykket, som tallene ellers kunne tyde på. Vi mærker, at Islands Brygge har medvind. Kvarteret ligger ved vandet og har mindst lige så meget charme og stemning som indre by og brokvartererne. Samtidig er metroen tæt på, og mange steder, som ved Trikotagefabrikken, er der fornuftige parkeringsmuligheder, siger Jesper Norgart.Lintrup & Norgart blev etableret i 2005 og er en af Storkøbenhavns førende erhvervsmæglere – med salg og udlejning af kontorejendomme blandt specialerne. Mæglerfirmaet har gennemført en lang række udlejninger samt salg af ældre og historiske ejendomme – og har selv kontor i en 99 år gammel oprindelig pakhusbygning på Århusgade på Østerbro. Lintrup & Norgart er siden etableringen i 2005 blevet en af hovedstadens førende erhvervsmæglere. Den position blev forstærket i 2015 med opgaver som udlejningen af det næsten 6.400 kvm store tidligere Lauritzen-rederidomicil på Sankt Annæ Plads til it-virksomheden Siteimprove, med salget til Jeudan af Tvillingpakhuset på knap 6.800 kvm på Dampfærgevej på Østerbro og med udviklingen og salget af 10.000 kvm ungdomsboliger ved Hvidovre Station for Danske Handicaporganisationer.Desuden har Lintrup & Norgart overtaget udlejningen af Pakhuset, ATP's 19.600 kvm store kontorhus på Langelinie.
12.40 Overordnet går det godt for investeringsejendomsmarkedet, og der er fortsat fremgang i forventningerne til det totale afkast, som ejendomsinvestorerne spår til at lande på 6 procent i 2016. I forhold til sidste kvartal har kontorområdet oplevet den største fremgang i forventningerne. Kontorområdet har nu for alvor overhalet boligområdet, som den sektor, der er størst forventninger til i det kommende år. Det gælder på både ejendomsværdi, udlejningsprocent og markedsleje. Forventningerne til ejendomsværdi og markedsleje for kontorsektoren har ikke været målt højere siden 2011, hvor Ejendomsforeningen Danmarks forventningsundersøgelse udkom for første gang. I Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik for tomgang i april 2016 var den økonomiske tomgang for kontorområdet på 12,7 procent, mens den kun var 3,0 procent for boligsektoren, forklarer Morten Marott Larsen, der glæder sig over udsigterne til, at den økonomiske tomgang inden for kontorsektoren ser ud til at falde yderligere.I april faldt den økonomiske tomgang for kontorer med 0,3 procentpoint. Dette skete efter 3 kvartaler i træk med stigende tomgang.
12.40 EDC Erhverv Poul Erik Bech oplever generelt stor interesse for investeringsejendomme, herunder også kontorejendomme i de større byer landet over. Ifølge EDC erhverv Poul Erik Bechs nylige analyse af markedet efterspørger hele 27,7 procent af investorerne kontorejendomme. Vi oplever at interessen for investeringsejendomme stiger og stiger. Fra vores analyse af markedet erfarede vi, at hele 38,1 procent forventer at allokere flere penge til ejendomsinvesteringer i 2016, og omtrent 1/3 af dem vil gerne investere i kontorejendomme. Den store interesse er blandt andet et resultat af den fortsat lave rente, siger investeringsmægler Helge Rud Larsen fra EDC Erhverv Poul Erik Bech.
12.40 Hos Tetris A/S gør vi meget ud af at skabe byggerier, der både er funktionelle, æstetiske og ansvarlige. Med vores kontorbygning Turbinehuset i Adelgade, synes vi virkelig, at vi har ramt plet. Huset er færdigbygget, solgt til ATP Ejendomme og nu er lejerne i fuld gang med at flytte ind. Vi er enormt spændte på at se, hvordan virksomhederne gør stedet til deres eget med udgangspunkt i fællesskab og hjemlighed, som er Turbinehusets omdrejningspunkt, siger Rasmus Friis, administrerende direktør hos Tetris.
12.40 ATP Ejendomme har 80 direkte ejede ejendomme i Danmark og udlandet med et udlejningsareal på godt 1 millioner kvm. Porteføljen består primært af kontor- og detailhandelsejendomme. Hertil kommer ejendomseksponering via joint ventures og fonde i Europa og USA. De samlede ejendomsinvesteringer udgør 35 milliarder kr. Tonny Nielsen, har sammen med Morten Madsen stiftet Fokus Asset Management, som fra netop Aberdeen overtager forvaltningen af en portefølje bestående af 49 kontor-, logistik- og butiksejendomme til 6,2 milliarder kr. Knap 80 procent af selskabets ejendomme ligger i Storkøbenhavn. Porteføljen består afkontorejendomme for 4,9 milliarder kr.,
12.40 Det 16.000 kvm store kontorbyggeri K29 i Vilnius har netop modtaget en pris for Best Office Building in the Baltics i 2015. K29 er det 6. projekt som PLH Arkitekter har udført i den litauiske hovedstad - og kontorhuset er resultatet af et samarbejde mellem litauiske investorer, PLH og en lokal arkitekttegnestue. Vi har introduceret de innovative ideer om workplace design, bæredygtighed og energi-rigtigt byggeri til litauerne, og samtidig appellerer det skandinaviske til dem. Juryens begrundelse er blandt andet prisen med, at bygningen gennem et integreret design skaber "øget medarbejdertilfredshed, større produktivitet, bedre helbred, større fleksibilitet, energioptimering, forbedret miljø-performance" – samt at K29 "imødekommer lejernes specifikke behov.
12.40 Aberdeen introducerer en ny, fleksibel lokaleudlejning til små virksomheder i København, hvor arbejdspladser lejes ud på dagsbasis til 175 kr. Konceptet henvender sig især til iværksættere, forretningsrejsende og studerende. Aberdeen Asset Management lancerer nu konceptet OUR ROOM BY Aberdeen med udlejning af arbejdspladser i København, hvor første skridt er i kontorhuset B!NGS på Vesterbro, der åbnede i efteråret 2015 Her er der knap 40 skriveborde til leje i det 25.000 kvm nyrenoverede kontorhus, og inden længe følger andre lokationer i Storkøbenhavn
12.40 Danica og NCC vil opføre et nyt byggeri med plads til 2.000 arbejdspladser samt ungdomsboliger på en gammel industrugrund på Lundtoftevej 160. Byggeriet til anslået 700 millioner kr. kommer til at ligge tæt på DTU og i tilknytning til Vidensbyen. nye kontorer på areal på 25.000 kvm af den 48.000 kvm store grund på Lundtoftegade 160. Der skal nu udarbejdes et kommuneplantillæg, der skal bane vejen for det 25,5 meter høje byggeri. Projektet omfatter et kontorbyggeri på 6 etager, med plads til op til 2.000 arbejdspladser, og med ønsker om etablering af op til 800 parkeringspladser. Bygherre er i dialog med 2 større potentielle lejere der begge efterspørger ekstra parkeringspladser som forudsætning for at leje. Byggeriet vil være placeret mellem de eksisterende kontorbygninger på Lundtoftevej 160 og Lundtoftegårdsvej 93A. Efter planen etableres et kontorfællesskab med lejemål i forskellige størrelser samt en række fællesfunktioner som reception, kantine, auditorium, mødelokaler, omklædning og offentligt caféområde. Danica oplyser, at de 35.000 kvm ikke forventes at kunne udlejes øjeblikkeligt, hvorfor byggeriet ønskes opdelt i 2 eller 3 etaper. De første 15.000 kvm forventes opført i etape 1. For at kunne håndtere en eventuel nedgang i udlejningsmarkedet for kontorerhverv og samtidig undgå at det påvirker byggeriet og udviklingen af området, ønsker Danica, at den vestligste halvdel af byggeriet - som alternativ til kontorerhverv - kan indrettes til ungdomsboliger. Det kommende byggeri erstatter den nu nedrevne produktionsbygning, der tidligere husede Electrolux - mindre end 600 meter fra den kommende letbane langs Ring 3. 1. etape: 300 milliioner kr. marts 2017 slut feb. 2019. 15.000 kvm 6 etafer. Danica Pension og NCC planlægger opførelse af kontorbygninger og ungdomsboliger. Projektet omfatter opførelse af en kontorbygning på 15.000 m2 i 6 etager med op til 800 parkeringspladser. Byggeriet vil være placeret mellem de eksisterende kontorbygninger på Lundtoftevej. Efter planen etableres et kontorfællesskab med lejemål i forskellige størrelser samt en række fællesfunktioner som reception, kantine, auditorium, mødelokaler, omklædning og offentligt caféområde. Der skal udarbejdes ny lokalplan.  Etape 2 + 3: 400 millioner kr. start marts 2018 slut febr 2020. 20.000 kvm 6 etager. Projektet omfatter opførelse af kontor og ungdomsboliger på 20.000 m2 i 6 etager.
12.40 NCC har udlejet henholdsvis 2.300 kvm og 900 kvm til it-firmaerne Crayon og Projectum i Gladsaxe Company House. Dermed kan NCC, 1 år efter byggeriet stod færdigt, melde om fuldt hus i det 15.000 kvm store kontorhus. I det forløbne år i Gladsaxe Company House har vi selv mærket, hvad det betyder at arbejde i et bæredygtighedscertificeret hus af denne kaliber. Vi udvikler kun certificeret kontorbyggeri, og jeg er sikker på, at det betyder noget for kunderne, at vi har mærket det på egen krop og kan bekræfte, at det giver værdi, siger administrerende direktør Ole Faurby, NCC Property Development, som har udviklet Gladsaxe Company House. Gladsaxe Company House er ejet af PensionDanmark. Det fuldt udlejede Company House har, som den første kontorbygning i Danmark, opnået topkarakteren Platin i certificeringsordningen DGNB. Projectum flytter ind i det bæredygtige hus
12.40 Såkaldte "coworking spaces" vinder frem i hele verden som den nye måde at have kontor - også i Danmark. Regus og erhvervsejendomsportalen Respace.dk indgået et samarbejde med henblik på at indtage det danske marked. Coworking er en af de hurtigst voksende entrepreneurielle trends. Coworking handler mere om det kollaborative rum, hvor virksomheder kan skabe forbindelser til et fællesskab for at dele viden og for at berige hinanden i større dynamiske og afslappende rum, siger Peter Møller, Country Manager i Regus. I modsætning til et traditionelt kontorfællesskab har du i et coworking space ikke nødvendigvis din egen faste kontorplads. Faciliterne står til rådighed for fællesskabet. Både hvad angår pladser og mødelokaler men i mange tilfælde også udstyr, værktøj og maskiner.  Det, der gør coworking unikt for især iværksættervirksomheder, er dels den uvurdelige effekt, det har at blive del af et dynamisk miljø og dels det faktum, at du slipper for at binde dig til en fast lejekontrakt med alt hvad det indbærer af praktiske udfordringer. Du kan hele tiden vurdere, om der er behov for én eller flere arbejdspladser, og om dit arbejdsrum skal være stort eller lille. På den måde skal du aldrig betale for plads, du ikke bruger, men risikerer heller aldrig at mangle.
12.40 Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Cobe og Tredje Natur har sat stregerne til en 60 meter høj cirkulær kontorbygning på 25.000 kvm på Redmolen på Nordhavn. PFA, som står bag projektet, overvejer at kombinere kontor og hotel. Tanken er, at der i de nederste etager etableres kontor, mens der skal være hotel på de øverste etager. Ifølge Michael Bruhn giver det nogle potentielle fordele i forhold til fællesarealerne. Samtidig er interessen for at etablere hotel i området stor. Han fortæller, at det både er krydstogtsterminalen, den kommende metro og en generel mangel på hotelkapacitet i København, der har fået flere operatører til at spørge ind til mulighederne for at etablere sig på Redmolen. Projektet på Nordhavn omfatter en 60 meter høj kontorbygning bestående af en cirkulær bygningskrop og en ”plint”, der indeholder en række udadvendte funktioner. Bygningen er omgivet af byrum med beplantning og plads til ophold. Den gamle toldbygning på stedet bevares, mens der etableres parkeringspladser i kælderne. I stueetagen etableres en række udadvendte funktioner og en offentligt tilgængelig indvendig vinterhave, som sammen med det nye byrum på molen skal skabe en destination for byens borgere med byliv året rundt.PFA Ejendomme A/S planlægger opførelse af erhverv på spidsen af Redmolen i Nordhavns Aarhusgadekvarter. Nærværende sag omhandler et af PFA's fem byggefelter. Øvrige projekter kan følges under "Redmolen". Projektet omfatter opførelse af et flerbrugerdomicil på i alt 25.000 m2. Der er ligeledes mulighed for at dele af bygningen indrettes til hotel. Bygningen er tænkt som en cirkulær struktur i 12 etager med et glasoverdækket atrium. Projektet kræver udarbejdelse af ny lokalplan. Budget og tidsplan er anslået. 325 millioner kr. 25.000 kvm, 12 etager marts 2017- aug 2018
12.40 Medarbejdernes netværk, erfaring og ekspertise er i centrum på fremtidens arbejdsplads. Derfor vil vi se helt nye kontormiljøer, der tager afsæt i medarbejdernes behov. Udlejningsvirksomheden Temporent har indrettet sig, så kontormiljøet imødekommer forskellige behov. Hvor det før var medarbejderne, som skulle tilpasse sig virksomheden, så bliver det i fremtiden virksomhederne, som skal tilpasse sig medarbejderne. De virksomheder, som formår at skabe det bedste arbejdsmiljø, kommer nemlig til at løbe med de bedste medarbejdere, Sådan lyder det fra Gitte Andersen, managing partner i Signal Arkitekter. "Overordnet ser jeg fire forskellige tendenser, når du kigger på fremtidens kontor. Den første handler om, at 50+ generationen gerne vil blive længere på arbejdsmarkedet, ikke fordi de skal, men fordi de gerne vil og kan. Samtidig er virksomhederne blevet opmærksomme på de goder, der er ved at have erfarne medarbejdere. Derfor vil vi se flere arbejdspladser, som har ældre deltidskonsulenter, der i fleksible ansættelser giver deres erfaring videre til de unge" En anden type kontormiljø er det såkaldt mindfulde arbejdsmiljø - fokus er flyttet fra det gode fysiske til det mentale, hvor man passer på sine medarbejderes mentale helbred. Her får medarbejderne redskaber til at koble af, eksempelvis ved kurser i yoga og fleksible arbejdstider, der gør det muligt at få familielivet til at hænge sammen. Virksomhederne iscenesætter rum til pauser og fordybelse for at fremme problemløsning og kreativitet. Andre virksomheder vil bruge teknologi til at skabe en intuitiv arbejdsplads. Vigtigt er det dog, at de rum og rammer, man tilbyder, er i balance med virksomhedens overordnede strategier såvel som værdier - kun på den måde vil de fysiske rammer fremme ønsket adfærd. En af de arbejdspladser, der byder de nye og mere medarbejderorienterede strømninger velkommen, er udlejningsvirksomheden Temporent. Her har man i den svenske afdeling indrettet kontoret, så det imødekommer en lang række forskellige behov. Kontoret er bygget op af Temporents egne Nova-moduler og er indrettet med både cellekontorer, storrumskontorer og uformelle mødesteder. "Vi har indrettet kontoret med en bred palette af løsninger for at vise, hvordan vores moduler kan skræddersys til medarbejdernes arbejdsformer. Vi har projektledere, som har brug for fordybelse, og sælgere som hele tiden er på telefonen. De to grupper har meget forskellige behov, så det gælder om at få en indretning, der passer til alle", siger direktør i Temporent Danmark Claus Weppler
12.40 Norske KLP Ejendomme vil nu udnytte sine byggeretter i Ørestad og opføre 65.000 kvm kontorer. Hoffmann har landet opgaven, som med en værdi på på 1,3 milliarder kr. er koncernen største ordre nogensinde. Byggeriet skal opføres på Kay Fiskers Plads nær Field's og KLP's eksisterende 2 ejendomme i området. KLP Eiendom er et af Norges større ejendomsselskaber. Pensionsselskabets ejendomsselskaber har tilsammen en portefølje på mere end 2 millioner kvm fordelt på kontor-/erhvervslokaler. i København har KLP Ejendomme købt det 610 millioner kr. dyre hotelprojekt, som Tetris udvikler i Kødbyen. I oktober 2015 købte KLP Ejendomme de 12.000 kvm store kontorejendomme Sundkrogsgade 7-9 ved Kalkbrænderihavnen i Københavns Nordhavn for 333 millioner kr. af Lærernes Pension. Allerede dengang lød det fra administrerende direktør i KLP Eiendom, Gunnar Gjørtz, at man vil investere yderligere i København. Selskabet danske afdeling har kontor i egne lokaler på Edvard Thomsens Vej 10 i Ørestad. 1,3 milliarder, jan 2017 til okt 2019. 65.000 kvm 9 etager. KLP Ejendomme A/S planlægger opførelse af et kontor- og hotelbyggeri i 4 etaper, som tilsammen danner et samlet bygningskompleks på Kay Fiskers Plads i Ørestad City. Projektet bliver på 65.000 kvm, hvoraf de 50.000 kvm fordeles på 9 etager og indrettes som kontorarealer. De resterende 15.000 kvm er 2 kælderniveauer, der bl.a. indrettes med 250 parkeringspladser. Byggeriets etaper organiseres med hver deres gårdhave, indgang, lobby og identitet.
12.40 Sidste sommer besluttede PFA Pension at droppe planerne om at opføre et nyt domicil i Københavns Nordhavn – et projekt som Bjarke Ingels Group ellers var blevet valgt til at tegne efter en arkitektkonkurrence. I stedet igangsætter PFA nu en ombygning af sit eksisterende domicil, og den opgave er lagt i hænderne på Årstiderne Arkitekter. Det oplyser arkitektfirmaets nye kreative direktør, Mikkel Westfall. Årstiderne Arkitekter skal nu i samarbejde med PFA i gang med at definere programmet og den videre proces for opgaven. - Visionen er at nyfortolke PFA's domicil som en moderne, urban og levende arbejdsplads, skriver Mikkel Westfall. Konkurrencen om transformation og revitalisering af PFAs markante hovedsæde, Marina Park, i Københavns Nordhavn er nu afgjort, med Årstiderne Arkitekter som vindere. Årstiderne Arkitekter er stolte over at have vundet konkurrencen, og ser frem til at bidrage til at integrere Marina Park i det pulserende urbane miljø i det nye Nordhavns; en bydel, der er i fuld gang med at udvikle sig til et af Københavns mest attraktive kvarterer. Med udgangspunkt i konkurrencens vinderforslag er Årstiderne Arkitekter nu sammen med PFA og Sweco i gang med at definere programmet og den videre proces for opgaven. Med afsæt i Marina Parks karakterfulde arkitektoniske aftryk, er visionen at nyfortolke PFAs domicil som en moderne, urban og levende arbejdsplads, lyder det videre. PFAs domicil er 30 år gammelt, og pensionskassen har leget med tanken om at bygge et nyt domicil på Redmolen, hvor man råder over 57.000 kvm byggeret. Den plan blev dog lagt i skuffen, da det viste sig at være mere økonomisk forsvarligt med en om- og tilbygning af Marina Park, som ejendomsdirektør i PFA, Michael Bruhn, tidligere har fortalt til Byens Ejendom
12.40
12.40 Et stigende antal kontorejendomme, konverteres til boliger med henblik på at imødekommende det hastigt voksende indbyggertal i især Købehavn. Samtidig er der dog en del ældre kontorer, som ombygges og renoveres med henblik på at imødekomme efterspørgslen blandt erhvervslejerne, som i overvejende grad efterspørger moderne kontorer – og gerne så centralt som muligt. Et eksempel på sidstnævnte er det 11 etager høje kontorhus på Kalvebod Brygge 20 - et stenkast fra Københavns Hovedbanegård. Kalvebod Hus er tegnet og bygget af Thorvald Dreyer i 1956, men udbydes nu som en moderne kontorejendom – KB20. Fokus ligger på at imødekomme moderne virksomheder, der ønsker at effektivisere lokaleforbruget uden at gå på kompromis med beliggenhed, kvalitet og de emotionelle aspekter omkring virksomhedens adresse.  KB20 består af både en høj og en lav bygning og udlejes opdelt fra 550 kvm, etagevis á 975 kvm og helt op til 14.000 kvm i alt. Multibrugerhuset udbydes til leje af DTZ Egeskov & Lindquist
12.40
12.40 Udvidelse af Fields Ørestad med kontorer. 56.000 kvm. 23 etgaer 1,2 milliarder, start juni 2017 slut maj 2020. Steen & Strøm udvikler et område ved Field's i Ørestaden. Projektet har fået arbejdstitlen "The Summits". De konkrete projekter vil blive oprettet separat. Projektet som omhandler Biografen kan følges på "Field's Ørestad - The Summits - Biograf". Projektet opførelse af kontorer og hotelbyggeri, der opføres som tårne i 11-23 etager. Bygningerne opføres på eksisterende parkeringskælder.
12.40
12.40 Opførelse af kontorbygning, Søndre Ringvej 27, Glostrup. 825 millioner kr. start juli 2017, slut juni 2019. 55.000 kvm, 6 etager. Saint-Gobain Distribution Denmark A/S udvikler kontorbyggeri. Projektet omfatter opførelse af et større kontor byggeri på den tidligere Walter Jessen grund, som både ligger i Brøndby og Glostrup Kommune. De ønsker at opføre centerbebyggelse i 6 etager, lægehuse, atriumhuse. Bebyggelsen opføres som 2 nord-vestvendte stokbebyggelse, der sammenbygges med et tværgående bygningsafsnit. Parkering i p-kælder sammenbygges med et tværgående bygningsafsnit.
12.40 Officepark Holmbladsgade 113, 125 millioner kr. juli 2017 til dec 2018, 4 etager, 10141 kvm. Boka Group A/S planlægger at opføre kontorbyggeri. Projektet omfatter en kontorbygning som ét samlet kompleks i 4 etager, hvoraf den nederste etage delvist er til parkering/ankomst og de øverste 3 etager er til kontor- og erhvervsformål. Facaderne er tænkt udført i et enkelt og nutidigt formsprog ¿ med en bygningskrop i betonelementer ¿ sort og hvid afsyret beton. Kælder: 4.248 kvm, Stueplan: 1.591 m2, 1.Sal - 3.Sal (Grundplan ca. 2850 m2) 8.550 m2. Parkering på terræn: 93 P-pladser og parkering i kælder: 167 P-pladser.
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Bernt Suikkanen

Senior Specialist i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Henrik Hansen

Bygningsansvarlig i AL2bolig

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Per Bro

Byggechef i Boligselskabet Sjælland

taler på:

Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.

Kristin Jonasson

Advokat (L), Director i Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith

taler på:

Lejeloven - nyheder

Det Faglige Hus

i

taler på:

Esbjerg investerer 24 milliarder i byudvikling

Marie Bockhahn

Advokat i Horten Advokater

taler på:

Butikker og den nye planlov Midlertidige boliger - de nye muligheder

Martin Elkjær

Indehaver i Navitas Rådgivende Ingeniører

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Tove Skrumsager Frederiksen

Projektdirektør i Køge Kyst P/S

taler på:

Køge: De store projekter

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom