Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået aftale om linjeføring for en kommende motorvej mellem Næstved og Rønnede.

Forligskredsen bag aftale om en grøn transportpolitik (V, LA, K, S, DF, RV og SF) er blevet enige om at fastlægge linjeføringen for en kommende motorvej mellem Næstved og Rønnede (Sydmotorvejen). Forligskredsen har besluttet at følge Vejdirektoratets indstilling, og dermed fastlægges linjeføringen i det såkaldte forslag A inkl. de justeringer, som Vejdirektoratet har peget på i forlængelse af den offentlige høring.

Forligskredsen har samtidig besluttet at anvende en del af den reservation på 336,4 mio. kr., som forligskredsen afsatte i 2014 til at etablere en pulje på 56,5 mio. kr. til forlodsovertagelser. På den måde bliver det muligt for de ejere, som har en ejendom, der påvirkes væsentligt af linjeføringen, at søge om fremrykket ekspropriation.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen glæder sig over, at der nu er truffet en beslutning om linjeføringen for en motorvej mellem Næstved og Rønnede.

- Det er godt, at vi i dag har fastlagt linjeføringen for en kommende motorvej mellem Næstved og Rønnede. Det betyder blandt andet, at berørte borgere og erhvervsdrivende ikke længere skal leve i usikkerhed, men får en afklaring, og det er meget positivt, siger Ole Birk Olesen.

Den resterende del af reservationen på 279,9 mio. kr. er dog ikke tilstrækkelig til at realisere en motorvej mellem Næstved og Rønnede, der koster ca. 1,6 mia. kr., ligesom det er Vejdirektoratets vurdering, at det ikke er muligt at anlægge en 1. etape, der giver trafikal mening for de reserverede midler.

- Af VVM-undersøgelsen kan vi se, at projektet er væsentligt dyrere end hidtil antaget. Med den nuværende investeringsudfordring er det ikke muligt at tilføre midler til projektet. Derfor er vi i forligskredsen blevet enige om at opretholde reservationen og afvente, at der på et senere tidspunkt kan afsættes yderligere midler til enten en 1. etape, der giver trafikal mening, eller etablering af motorvej på hele strækningen, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Læs mere af artiklen
Infrastrukturplaner i København til 130 milliarder

Afholdes 26. april 2017

Klokken kl. 09.00 - 12.40

Scandic SluseholmenScandic Sluseholmen , Molestien 11, 2450 København SV

Tilmeld

Baggrund

Nye infrastrukturprojekter vil i den kommende tid forandre København og skabe nye muligheder for byudvikling.

Presset på transportinfrastruktur i København stiger, forårsaget af byens udvikling med nye bydele i Nordhavn, Sydhavn, Refshaleøen, Valby, samt den stigende befolkning med 100.000 indbyggere mere frem til 2025.

De strategiske udfordringer for infrastrukturen i København kommer også fra den internationale udvikling, hvor København skal fastholde og udbygge sin rolle som regional og europæisk storby og erhvervscenter i samspil med Øresundsregionen. Ambitionen er, at København skal være et trafikalt knudepunkt for en nordeuropæisk superregion.

Samtidigt skaber den nye infrastruktur muligheder for byudvikling ved at give bedre adgang til de nye byudviklingsområder og være drivkraften bag vækst i leje- og købspriser for både erhvervs- og boligejendomme.

Aktuelle og vedtagne projekter:

* Metro Cityringen med 17 stationer til ca. 21 milliarder kr., samt afgreninger til Nordhavn og Sydhavn til henholdsvis 2,9 mia. kr. og ca. 8,6 mia. kr.

* En letbane langs Ring 3 over en strækning på 27 km til ca. 10 milliarder.

* Udbygning af Københavns Lufthavn.

* En ny bro i Sydhavn over Frederiksholmsløbet mellem Teglholmen og Enghave Brygge.

Projekter, der undersøges:

* En tunnel under Københavns Havn i forlængelse af den Nordhavnsvej til 1,8 milliarder, der er under opførelse.

* Østlig ringvej - en 9 km lang tunnel fra Helsingørmotorvejen i nord gennem Nordhavn, under havnen til Refshaleøen, til nordøst-Amager og til Amagermotorvejen i syd, også kaldet havnetunnellen. Anslået pris: 27 milliarder. 

* Letbane fra Nørrebro Station til den kommende letbane i Ring 3 via Frederikssundsvej.

* Metro til Malmø. Københavns Kommune er i gang med at undersøge en metroforbindelse til Malmø.

* Ring 4 og Ring 5 motorveje er en del af visionsplanen for trafikafvikling rundt om København.

* Videre udbygning af Københavns Lufthavn, med henblik på at fordoble passagerkapaciteten.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Hvordan skal transportinfrastrukturen i København udvikle sig, hvad er der behov for, hvilke udfordringer er der, hvad undersøges nu, og hvad er planen på kort og lang sigt? Hvilke prioriteter har Københavns Kommune, hvad angår anlæg af metro, letbaner, veje og andet infrastruktur? Hvilke muligheder for byudvikling vil infrastrukturen skabe og hvilke behov for ny transportinfrastruktur er der?

Jacob Lundgaard , Teamleder, Københavns Kommune

10.00 Hvordan kommer metro, letbaner og nye veje til at påvirke ejendomspriserne? Hvad vil det betyde for de forskellige områders attraktivitet? Hvilke bydele vil vinde, og hvilke vil tabe, når de nye metroer og letbaneprojekter er afsluttet? Hvor kommer de nye trafikknudepunkter til at ligge og hvor er de mest attraktive områder til byudvikling?

Ole Hjorth , Manager, MRICS , Sadolin & Albæk

10.25 Fra Lyngby til Ishøj er der planlagt 1,6 millioner kvm privat nybyggeri i områderne tæt på letbanens stationer. Dermed investeres der 30 procent mere i kommunerne langs den kommende letbane end i Region Hovedstaden som helhed. Og ifølge Incentive stopper det ikke her. Investeringerne tiltrækker ca. 25.000 nye arbejdspladser og 18.500 nye borgere.

Kristian Kolstrup , Partner og Manager, Incentive

10.50
11.20 Indbyggertallet i hovedstadsregionen forventes at stige med over 200.000 i de kommende år. Derfor har kommunerne i hovedstadsområdet og Region Hovedstaden i fællesskab udarbejdet en prioriteret liste over infrastrukturprojekter der skal forbedre de trafikale forhold i Region Hovedstaden. Blandt de prioriterede projekter er: Forlængelse af Frederikssunds- og Hillerødmotorvejen, En VVM-undersøgelse af en Ring 5 syd, Automatisering af S-tog, så det kommer til at fungere som et metrosystem, Forbedring af kystbanen, Sammenhæng mellem metroen og letbanen langs Ring 3, Parkér og rejs-faciliteter. Som en del af del af aftalen indgår også yderligere analyser af forlængelse af metroen, henholdsvis Vanløse-Rødovre, Ny Ellebjerg-Hvidovre og Ny Ellebjerg-Bispebjerg samt en undersøgelse af mulighederne for parallelt med Hillerødmotorvejen at styrke den kollektive trafikforbindelse med eksempelvis en forlængelse Farum-S-banen mod Hillerød.

Jarl Zinn , Specialkonsulent, Økonomiforvaltningen, Københavns kommune

11.45 Projektet om en Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten var i høring i efteråret 2016, og der afventes nu politiske og økonomiske forhandlinger om, hvordan tunnellen konkret skal udformes. Borgerrepræsentationen i København ventes at tage stilling i sagen i 1. halvår 2017. Nordhavnstunnellen skal styrke adgangen til den nye bydel samtidig med, at tung trafik fra containerterminalen bliver ledt uden om Østerbro. Men derudover er der stigende opbakning til, at den kommende Nordhavnstunnel bliver en etape i en samlet havnetunnel/Østlig Ringvej, der skal forbinde Helsingørmotorvejen med Amagermotorvejen. Dermed skabes en trafikal ”bypass operation” i Hovedstaden. Som en del af finanslovsaftalen for 2017, er det vedtaget at igangsætte en forundersøgelse af en samlet østlig ringvej. Hvilke muligheder for finansiering af projektet er der, som pensionskasserne har vist interesse i at være med i?

Henrik Olejasz Larsen , Investeringsdirektør, Sampension

12.10 Der er planer om at ombygge ankomst- og toldområdet i Københavns lufthavns Terminal 3, et område der årligt passeres af 26,6 millioner rejsende. Opgaven skal bl.a. tage højde for et velfungerende flow, wayfinding og skiltning for rejsende og personale. De ombyggede arealer forventes at blive taget i brug i april 2017. Hvad er de største udfordringer ved projektet? Hvordan kan man arkitektonisk forbedre oplevelsen for de rejsende og personalet? Hvad er status på arbejdet og hvordan ser tidsplanen ud?

Kristian Rasmussen , Projektchef, Mangor & Nagel

12.35
12.40
01.00 Pensionsselskaber og kapitalfonde ser gode muligheder forEn række danske pensionsselskaber er klar til at investere knap 60 milliarder kroner i infrastruktur som for eksempel en havnetunnel i hovedstaden eller en Kattegatbro..... Der er brug for, at politikerne bliver enige om, hvordan de enkelte projekter skal se ud, og hvordan fordelingen af opgaverne skal være mellem den private part og det offentlige,« siger Henrik Olejasz Larsen, der er investeringsdirektør i Sampension.    
01.00
10.25 Udvikling af trafikstrømme i forbindelse med anlæg af nye metrolinier.
10.50 De stigende antal rejsende har fået Københavns Lufthavn til at investere i kapacitetsudvidelser. Lufthavnen er i gang med at udvide Finger C, der benyttes til de lange ruter og non-Schengen trafik, for 250 millioner kr., og investerer yderligere 130 millioner kr. i b l.a. at opgradere og bygge 700 ekstra kvm i Terminal 2. Over de kommende 25 år foretages investeringer med henblik på at få kapacitet fra det nuværence ca 24 millioner passagerer i 2013 til 40 millioner passagerer om året.
12.10 Vejudbygnig i- og omkring København. Status på Ringvej 4 og Ringvej 5.    
12.10 Hvordan spiller infrastruktur sammen med nye by- og ejendomsudviklingsprojekter? Hvordan tænker man infrastruktur ind i et projekt? Hvordan beregner man effekten af personstrømme for ejendomsprojekter? Hvornår sætter hovedpåvirkningen ind i byggefasen, i første år eller først på lang sigt? Hvordan udnytter ejendomssektoren nye metro linjer og andre drastiske omlægninger af personstrømme. 
12.10 Københavns Lufthavn investerer årligt 1 milliard i udbygninger: CPH fremlagde i 2014 planen Expanding CPH for hvordan lufthavnen i løbet af de kommende 25 år skal udbygges til 40 millioner passagerer fra de nuværende 25 milioner passagerer. Københavns Lufthavn er nu arbejdsplads for 23.000 mennesker. Med yderligere 16 millioner passagerer vil der blive skabt 16.000 flere arbejdspladser i lufthavnen til i alt 40.000. Derudover kommer en række støttefunktioner, svarende til 8.000 arbejdspladser. I alt 24.000 nye job. Planerne omfatter bl.a.: en ny Finger E til 400 milllioner og at Finger B forlænges - C er netop udbygget  med 6.300 kvm for 270 millioner. 70.000 kvm ekstra kontorarealer til relevante virksomheder.  Station til højhastighedstog. Butiksområdet udvides for 300 millioner. En række bygge- og anlægsprojekter er samlet i programmet Landside Terminal Expansion, som Vilhelm Lauritzen Arkitekter og COWI har vundet rammeaftalen for bygherrerådgivning for.
12.10 Københavns Kommune skal sammen med andre parter lave en udredning for en ny letbane mellem Nørrebro Station og Gladsaxe. Københavns Kommune har afsat 6 millioner kr. til at undersøge mulighederne for at etablere letbanen, som kan få 36.000 brugere dagligt. Status og kommende udvikling. Hvilke andre letbaner kunne blive anlagt i København?
12.35 Ringbanen, metro til Nordhavn og Sydhavn... hvad kommer derefter - perspektiver for metroudvikling i København. Metroforbindelsen til Malmø - hvor langt er projektet?
12.40 Tre industrigiganter er gået sammen om at videreudvikle konceptet med en plastvej. Byer og byområder oplever problemer med asfalterede veje grundet vejrmæssige påvirkninger og dermed konsekvenser som vejerosion og potentielle sikkerhedsproblemer som huller og revne i vejene. Samtidig er olie, hovedbestanddelen i asfalt, ved at være en knap ressource. Hvordan foregår samarbejdet om at udvikle veje af plastik? Hvad er seneste nyt inden testen af plastikvejen under forskellige forhold? Hvad er potentialet i forhold til mere grønne og bæredygtige veje?
13.30 Infrastruktur i forbindelse med de nye bydele - Nordhavns tunnel, de nye broer i Sydhavnen.
14.00 Region Hovedstaden og staten forventer at der kommer op imod 20.000 ekstra arbejdspladser tæt ved letbanen langs Ring 3 frem til 2032, ligesom kommunerne, som banen føres gennem, vil få yderligere 20.000-40.000 indbyggere. Hvordan udrulles anlæg af den 27 km lange letbanelinie? Kommende udbud. Muligheder for forlængelse af linien.
14.05 Hvordan bruges infrastruktur optimalt i den langsigtede udvikling af byer og byzoner og hvordan afvejes investeringer idag imod håbet om en ønsket effekt senere? Hvilken fejlmargin ligger der i beregningerne og hvordan håndteres de økonomisk og politisk?
14.20 Hvordan beregnes effekten af udbygningen af infrastrukturnetværk i eksisterende by? Er det rigtigt, at mere infrastruktur altid kan betale sig uanset de økonomiske omkostninger og trafikomlægning under anlægsarbejdet?
14.20 Hvordan påvirker infrastrukturprojekter udviklingen af det omkringliggende område? Hvornår sætter den gunstige påvirkning af infrastrukturprojekt ind - i projektfase i byggefase, i første år eller først på lang sigt? Hvordan udnytter ejendomssektoren nye metro linjer og andre drastiske omlægninger af personstrømme?
14.45 Hvornår skal infrastrukturen stå færdig for at give optimale muligheder for et udviklingsområde - både logistisk og i forhold til at tiltrække den nødvendige kapital? Og hvornår giver infrastrukturen afkast?
14.45 Hvordan beregner en developer værdien af en given infrastrukturplan for et udviklingsområde? Hvad er absolut nødvendigt, hvad er blot et ekstra gode og hvornår bliver infrastruktur direkte overflødig og fordyrende for et projekt?
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Henrik Hansen

Bygningsansvarlig i AL2bolig

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Michael Soja Høxbroe

Arkitekt, MAA & MDD i Urbania

taler på:

Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri

Morten Homann

Direktør i Boligkontoret Aarhus

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Jes Randrup

Koncernkommunikationschef i DLG

taler på:

Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling

Lisbet Wolters

Stadsarkitekt i Vejle Kommune

taler på:

Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling

Asger Nybo Larsen

Specialist i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom