Under titlen "Liv i centrum" sætter Aalborg Kommune nu gang i en debat med henblil på at indsamle gode idéer til den nye visions- og udviklingsstrategi for midtbyen.   

Debatten om Midtbyen foregår i perioden 24. april – 27. juni 2017, hvor der vil være mulighed for at deltage i debatten ved en række forskellige arrangementer. Rådmand i By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen ser frem til en  forhåbentlig livlig debat om Aalborg Midtby.

- Vi vil gerne have dialog med borgerne om visionerne for udviklingen af Aalborg Midtby frem mod 2025, vi vil skabe "Liv i centrum". Omdannelsen af Aalborg Havnefront er et godt eksempel på en meget synlig og vellykket udvikling af midtbyen, fra industriby til videnby. Det har skabt masser af byliv og ejerskab hos borgere, ligesom det har skabt international omtale af Aalborg. Denne positive udvikling vil vi gerne fortsætte, når flere byområder og byrum sættes i spil, men der er altid mange og modsatrettede interesser, så vi skal have en fælles vision for, hvordan vi gør det. Derfor inviterer vi nu borgerne til at give deres bud på, hvad der er en god bymidte for dem, siger rådmand Hans Henrik Henriksen.  

NB! Frederikshavn investerer 7 milliarder i byudvikling. Konferencen afholdes d. 22. juni 2017.

Også Direktør for Cityforeningen Flemming Thingbak ser frem til debatten.

- Detailhandlen er en vigtig attraktion for Aalborg Midtby, men den kan ikke stå  alene. I Aalborg City arbejder vi hver eneste dag hårdt på, at et besøg i midtbyen skal være en ”all inklusive” oplevelse med henvisning til, at man som fysisk detailhandler skal differentiere sig med shopping-oplevelser. Vi ved, via de målinger vi laver, at kundestrømmen til midtbyen er stigende, når vi sammenligner 2016 besøgstallene i Aalborg City med 2015 kan vi tydeligt se en fremgang, nogle måneder endda i nærheden af +20 procent. Derfor er det vigtigt som aldrig før, at byens rum er indbydende, pæne og rare at være i, så vi ser meget frem til en debat, hvor der sættes fokus på "liv i centrum", siger han.  

Debatten om midtbyen skydes i gang i forbindelse med Arkitekturfestivalens åbningsarrangement på Utzon Center den 27. april kl. 19 – 21. Festivallen løber af stablen fra den 27. – 30. april.

NB! Jylland: Den nye planlov og butikker. KURSUS. Afholdes d. 3. maj 2017.

Fra den 29. april – 18. juni 2017 kan forbipasserende orientere sig og deltage i debatten ved udstillingen "Liv i centrum – Aalborg Midtby 2025", som sættes op på Nytorv foran Spar Nord Bank, Østerågade 12. Formmæssigt bygges udstillingen op som en form for stoppe- og ventested for passagerer til den kommende +BUS.  

- Midtbyen er et vigtigt knudepunkt for den kollektive trafik og etableringen af en +BUS, en højklasset kollektiv forbindelse gennem byen, vil sammen med den øvrige kollektive trafik øge tilgængeligheden til midtbyen, ligesom den kan gøre det mere miljøvenligt og forbedre bymiljøet. Men +BUS kan også være drivkraft for byudviklingen og være med til at skabe nye interessante byrum og forbindelser, der både er gode trafikrum og velfungerende byrum. Det er derfor også spændende, at udstillingen på Nytorv, der sætter fokus på debatten om midtbyen, er vist som et fremtidigt stoppested for +BUSsen, siger rådmand i Sundheds- og Kulturforvaltningen Mads Duedahl.  

Læs mere af artiklen
Jylland: Den nye planlov og butikker. KURSUS

Afholdes 3. maj 2017

Klokken kl. 09.00 - 12.15

Marselis Hotel…Marselis Hotel Aarhus , Strandvejen 25, 8000 Aarhus C

Tilmeld

Baggrund

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel.

Regeringen ønsker at sikre vækst og udvikling i hele Danmark, og i juni 2016 er der indgået forlig om en ny planlov. I september 2016 blev der fremsat lovforslag, der indebærer væsentlige ændringer af planloven. Loven er under behandling i foråret 2017 og ændringerne forventes at træde i kraft 1. juli 2017. Planloven revideres og ændres på en række centrale punkter, herunder hvad angår planprocessen, de særlige regler om planlægning til butiksformål, reglerne om planlægning langs kysten og om landzonetilladelser, alt med henblik på at sikre mere fleksibilitet og bedre udviklingsmuligheder.

Kurset sætter særlig fokus på de væsentligste og praktisk relevante ændringer, og dermed de nye udviklingsmuligheder, der vil følge af loven. Planloven anskues dermed i høj grad fra brugersiden, det vil sige fra ejendomsudviklerens og investorernes side, men henvender sig også til kommunale sagsbehandlere, som beskæftiger sig med udarbejdelse af lokalplaner, og med forvaltningen af planloven.

Foruden de forestående ændringer af planloven indgår særligt lokalplaner som et centralt element i seminaret, herunder i forhold til hvad der kan – og ikke kan – reguleres i lokalplan. Lokalplaner er bindende for borgere og virksomheder, og man bør derfor som investor i fast ejendom udføre en planretlig due diligence forud for opkøb af ejendomme. Kurset belyser de væsentlige forhold, som bør søges afdækket i en sådan proces, med henblik på at undgå dyre faldgruber.

Muligheden for at påvirke indholdet i en lokalplan belyses, såvel i forhold til planprocessen, som i forhold til at yde kommunerne teknisk bistand til planudarbejdelsen. Der inddrages såvel relevant praksis som konkrete eksempler undervejs, som er egnede til at illustrere den praktiske anvendelse af planloven.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Regeringen forventes at fremsætte et forslag til en ny planlov i oktober 2016, og de nye regler forventes at træde i kraft den 1. januar 2017. De nye udviklingsmuligheder for detailhandelen. Øgede frihedsgrader for kommunerne i forbindelse med planlægningen. Hovedelementerne i den nye planlov.

Kim Trenskow , Partner, Advokat, Kromann Reumert Aarhus

10.00 Planlovens krav til butikkernes maksimale størrelse forventes lempet. De nye regler vil blive gennemgået i forhold til de forskellige butikstyper i planloven. Dagligvarebutikker. Udvalgsvarebutikker. Butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Butikker til et områdes lokalforsyning. Butikker i aflastningsområder.
10.25 Også planlovens krav til butikkernes placering forventes lempet. De nye regler for bl.a. udvalgsvarebutikker, butikker i aflastningsområder og butikker, der alene forhandler pladskrævende varegrupper samt nye regler for etablering af showrooms i forbindelse med internetbaseret handel.
10.50
11.20 Begrænsning i ministerens værktøjer på detailhandelsområdet. Den øgede kommunale frihed. Hvilke muligheder har man for at påvirke planprocessen? Hvilke udviklingsmuligheder giver den nye planlov?
11.45 Etablering af butikker på grundlag af "gamle" lokalplaner. Igangværende sager - hvordan skal de behandles? Muligheder og begrænsninger.
12.10
12.15
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Helena Bente

Advokat i Rambøll Danmark

taler på:

Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Henrik Nikolajsen

Partner, Erhvervs- & ejendomsmægler, Valuar, MDE, MRICS i Nybolig Erhverv

taler på:

Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling

Martin Elkjær

Indehaver i Navitas Rådgivende Ingeniører

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Stefan Overby

Partner, Landinspektør i LE34

taler på:

Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS

Troels Graversen

Specialkonsulent i Københavns Kommune, Center For Byudvikling

taler på:

Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri

Kristin Jonasson

Advokat (L), Director i Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith

taler på:

Lejeloven - nyheder

Frederik Munk

Fuldmægtig i Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen

taler på:

Midlertidige boliger - de nye muligheder

Lisbet Wolters

Stadsarkitekt i Vejle Kommune

taler på:

Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom